Bài hát đám cưới trên đường quê - Hoàng Thi Thơ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
687
lượt xem
197
download

Bài hát đám cưới trên đường quê - Hoàng Thi Thơ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đám cưới trên đường quê - hoàng thi thơ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đám cưới trên đường quê - Hoàng Thi Thơ (lời bài hát có nốt)

  1. Ñaùm cöôùi treân ñöôøng queâ. #c Hoaøng thi Thô œ. »J »» œ œ »K J »» »»» œ »J »» ====================== l & œ »J »» œ »J »» œ »J »» œ = »J »» “{ O oâ saùng hoâm nay treân queâ höông O oâ saùng hoâm nay queâ toâi ra # «. « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « l « « ˆ « « « « « =l « « « « « « ˆ « « j « « « « « « « ˆ « kj j j j j ˆ ========================« & « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « kj j j j j « « « « « « ˆ « « _ j. ˆ « ˆ toâi Queâ höông xinh xinh queâ höông höõu tình Queâ höông xinh xinh queâ höông hoøa xem Coâ daâu con con y trang myõ mieàu Coâ daâu non non dung nhan maën # « « « « « « « « « « « « « « ≈ « « « « « ˆ l œ « k ˆ « ˆ ˆ ˆ « « j j « « « « « « ˆ j ======================== & ˆ »»» « ≈ « « « « « ˆ =l « « ˆ ˆ ˆ « « « « j ˆ j « « « « k ˆ j _ j ˆ « _ j ˆ « bình Ñöôøng nôû hoa traéng xanh vaøng tím Ñeïp laøm sao böôùm bay chaäp maø Chaø nhaø ai coù oâng reã quyù Chaø nhaø ai coù coâ daâu # « « « œ œ « « « k ˆ « « ˆ »» J « « ˆ ˆ j « « . « »J »»» « « « l « ˆ « « « « ‰ « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « & « _ ˆ « j ˆ « « ======================== l ˆ « « _= j ˆ « « j « chôøn Ñaøn chim non veùo von ngoïn tre khaên maøu son aùo maøu hieàn OÀ ngoä thay coù con lôïn quay xoâi ñaày maâm cau ñaày # ‰ « « « « « « « « « « « « « « j ˆ « « ˆ j. ˆ ˆ ˆ « « j k « « ˆ « « « Œ Ó = l« 1. « « ˆ j l w ======================== ” & ˆ « { _ j ˆ « vaøng Ôi baø con ñeán xem ngaøy cöôùi vaøng Ñaây nguoàn vui hieám hoi ngaøy cöôùi # 2. « « « « « « Œ Œ œ œ l «. »J »J »» »» j ˆ « « « « ======================== & ˆ « j ˆ « j « ˆ « ˆ « j « =l « ˆ « « j ˆ « _ « « k ˆ « Anh anh ôi ngöôøi tình toâi ôi Anh anh Em em ôi ngöôøi tình toâi ôi Em em # « « « « « «« «« « «. « « « « « « « « œ œ «. « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ «« «« l « « « « « ˆˆ ˆ« j kj j « »J »J l « ˆ _. »» »» ======================== l & j ˆ « « « « ˆ ˆ « j ˆ « « j « « j j ˆ ˆ= « « « ˙ « « _ k ˆ « ôi Xem ngöôøi ta hoï cöôùi nhau roài Anh anh ôi ngöôøi tình toâi ôi Anh anh ôi xem ngöôøi ta hoï cöôùi nhau roài Em em ôi ngöôøi tình toâi ôi Em em # « « « « ˆ « « « « « « « « 1. . « « « « ˆ« « « « « j « ˆ « « l « œ œ ” »J »J { w = »» »» 2. _ ˆ _ ˆ j. ˆ « k « « ˆ « ======================== ” & j « ˆ « ˙ ˆ « ôi Chuyeän chuùng mình ñaõ tính sao chöa Em em... ôi Chuyeän chuùng mình cuõng tính ñi... ...thoâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản