Bài hát đâu phải bởi mùa thu - Phú Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: dalatsuongmu

Tham khảo tài liệu 'bài hát đâu phải bởi mùa thu - phú quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát đâu phải bởi mùa thu - Phú Quang (lời bài hát có nốt)

 

  1. Ñaâu phaûi bôûi muøa Thu Nhaïc: PHUÙ QUANG Lôøi: thô GIAÙNG VAÂN Gm £ 8 Beat Light « g « « bc Ó Œ « « « ‰ « b « « « « « ll « « « « « « « « ====================== l & « « ˆ= ˆ jˆj « « « « « __ _ _ ˆ « _ ˆ « j ˆ« « «_ _ j˙ ˆ «« « ¯ RP Em ru gì lôøi ru cho ñaù Em ru gì lôøi ru bao tieác . DÑ. Cm6 D7 £ +« £ Î b« « « « «« ««« «« ‰ 1K & b « « « _ _ ˆ _ _ l «. «««« ˆˆ« ««« ««_« « « « ======================== l ««« _= « « ˆ ˙ « « « ˆ ˆ ««ˆ _ k ˆ k ˆ « « « « ˆ DÆS 7 nuùi Ñaù nuùi taät nguyeàn veát seïo thôøi gian Em ru Z nuoái Tieác nuoái moät ñôøi öôùc voïng taøn phai Em ru Z £« Z bb « « « ‰ ‰ « « «l« « « « « « ======================== l & « « « _= « «. « « _ « _ j_ˆ « __ ˆ « « _ « ˙ « ˆ j « _ ˙ _ « ˆ _ ˆ « « gì lôøi ru cho bieån khôi Bieån gì lôøi ru cho ngaøy mai Thôøi Gm «« g «« bb « «« ‰ « j«_ œ »K œ= »K «« « »» »» «. «l_« ======================== l l & ˆ ˆ« «ˆ « « « « «. _ « ˆ « _ _ ˆ j « « « _ _ ˆ ˙ « « khôi bieát bao giôø ngöøng laëng Em ru gian coù bao giôø trôû laïi NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
  2. Eb D/F# D « «£ « « « «£ « « « « R « «« bb « ‰ « « ˆ « ˆ «l « « « « « « « « «ˆ« « « « «jjˆ««««« ˆ«« «««ˆ « ˆ « ˙ j ˆ « ˆ ======================== l & = ˆˆ «« gì lôøi ru cho anh moät ñôøi ñam meâ moät ñôøi doâng Gm Cm Cm6 D7 gc + Î œ œ « œ œ . œ œ « . »œ »œ bb ˙ w »J »J « »J »»» »K »K « »» »» »»» ˆ »» »» ˆ »» l »» »» « j « ======================== l & l = toá Em ru gì cho ta khi bao ngaøy phoâi pha RP . Gm DÑ. g bb ‰ œ œ œ œ « « « « « ‰ « »J »J »J »J « « « « »» » « « j ˆ « « «l« «ˆˆˆ ˙ »» « »» j « ˆ jˆj « « ======================== l & = » 1K j ˆ «« « DÆS Caâu haùt ngaân leân boãng taét nöûa chöøng Thoâi ñöøng haùt 7 Z Eb Z D7 Î R « « « œ « « =l bb « Z « ‰ ‰œ «« « « ˆ l˙ »J »J « »»» ˙ ˆ j j ˆˆ «« « « « j ˆ « »» »» ======================== & ru Thoâi ñöøng day döùt Laù truùt rôi D7 Gm Î g bb « «. Œ «l « « « Fine « « ˙ «. « ======================== ” & = « « « ˆ ˆ j « « _ j ˆ _ _ j ˆ « « « _ ˆ « nhieàu ñaâu phaûi bôûi muøa Thu. NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản