Bài hát đâu phải bởi mùa thu - Phú Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: dalatsuongmu

Tham khảo tài liệu 'bài hát đâu phải bởi mùa thu - phú quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát đâu phải bởi mùa thu - Phú Quang (lời bài hát có nốt)

Ñaâu phaûi bôûi muøa Thu
Nhaïc: PHUÙ QUANG
Lôøi: thô GIAÙNG VAÂN
Gm

£
8 Beat Light

« g
« «
bc Ó Œ «
« «
‰ «
b « « «
« « ll « « « «
« « « «
====================== l
& « « ˆ=
ˆ
jˆj «
« « « «
__ _ _
ˆ
« _
ˆ
«
j
ˆ« «
«_ _
j˙ ˆ
«« «
¯
RP
Em ru gì lôøi ru cho ñaù
Em ru gì lôøi ru bao tieác


.
DÑ.
Cm6 D7

£ +« £ Î
b« « « « ««
««« «« ‰
1K

& b « « « _ _ ˆ _ _ l «.
««««
ˆˆ«
««« ««_« « «
«
======================== l
««« _=
« «
ˆ ˙
« «
«
ˆ ˆ ««ˆ _
k
ˆ k
ˆ
« « «
«
ˆ
DÆS
7nuùi Ñaù nuùi taät nguyeàn veát seïo thôøi gian Em ru
Z
nuoái Tieác nuoái moät ñôøi öôùc voïng taøn phai Em ru
Z
£«
Z
bb « « «
‰ ‰
« « «l«
« « « «
«
======================== l
& « « « _=
« «. «
«
_
« _
j_ˆ
« __
ˆ
« « _
«
˙ «
ˆ j
«
_
˙ _
«
ˆ _
ˆ
« «
gì lôøi ru cho bieån khôi Bieån
gì lôøi ru cho ngaøy mai Thôøi

Gm

«« g
««
bb « «« ‰
«
j«_ œ
»K œ=
»K
««
« »» »»
«. «l_«
======================== l l
& ˆ ˆ«
«ˆ
« « « « «.
_
«
ˆ « _ _
ˆ j
« « «
_ _
ˆ ˙
« «
khôi bieát bao giôø ngöøng laëng
Em ru
gian coù bao giôø trôû laïi

NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP
Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
Eb D/F#

D « «£ «
« « «£ « « « «
R «
««
bb « ‰ « « ˆ
« ˆ «l « « « « « « «
«
«ˆ« «
«
« «jjˆ«««««
ˆ«« «««ˆ «
ˆ
«
˙ j ˆ «
ˆ
======================== l
& =
ˆˆ
««
gì lôøi ru cho anh moät ñôøi ñam meâ moät ñôøi doâng
Gm Cm Cm6 D7

gc + Î
œ œ « œ œ . œ œ « . »œ »œ
bb ˙ w
»J »J « »J »»» »K »K « »» »»
»»» ˆ
»» »» ˆ »» l »» »» «
j
«
======================== l
& l =
toá Em ru gì cho ta khi bao ngaøy phoâi pha
RP
.
Gm
DÑ.
g
bb ‰ œ œ œ œ « « « « « ‰ «
»J »J »J »J « « « «
»» » « «
j
ˆ « « «l«
«ˆˆˆ ˙
»» «
»» j
«
ˆ jˆj
«
«
======================== l
& =
»
1K

j ˆ
«« «
DÆS


Caâu haùt ngaân leân boãng taét nöûa chöøng Thoâi ñöøng haùt
7
Z
Eb
Z
D7

Î R
« « « œ « « =l
bb «
Z
«
‰ ‰œ ««
« «
ˆ l˙ »J »J
« »»»
˙ ˆ
j j ˆˆ
««
« « «
j
ˆ
« »» »»
========================
&
ru Thoâi ñöøng day döùt Laù truùt rôi
D7 Gm

Î g
bb « «. Œ
«l «
« «
Fine
« «
˙
«. «
======================== ”
& =
« « «
ˆ ˆ
j
« «
_
j
ˆ _ _
j
ˆ
« « «
_
ˆ
«
nhieàu ñaâu phaûi bôûi muøa Thu.NHAÏC TÌNH TUYEÅN TAÄP
Copyright ©2000 TaäpNhaïc.Com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản