Bài hát đêm buồn - Hoàng Thi Thơ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
139
lượt xem
21
download

Bài hát đêm buồn - Hoàng Thi Thơ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đêm buồn - hoàng thi thơ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đêm buồn - Hoàng Thi Thơ (lời bài hát có nốt)

  1. Tình hoàng cho em soá 2 Ñeâm buoàn. HoaøngThi Thô ( 25 - 06 - 1970 ) #c « « « « ‰ « « « k « ˆ « « ˆ « ‰ « « « œ l »»»œ . k ll « « « « »J j j ˆ ˆ ˆ »» « « « ====================== l & ˆ « « « « kk ˆ ˆ ˆ « « « «= j ˆ « Ñeâm buoàn veà con chim leân tieáng hoùt Ta boài hoài thaáy # « œ œ «. « « l « ‰ « « « « l « »» « & « »»» »J ˆ« « « « kk ˆ ˆ « « « ˆ « « « « _ j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˙ =========================l j ˆ « j « ‰ « « « « « _ #ˆ _ « k ˆ ˆ « «k « loøng nhôù xoùt xa Ñeâm buoàn veà hoàn ta nhö ñi laïc Vaøo coõi trôøi # « ‰ « « « « « ˆ « l ˆ j « « Œ Œ ‰ « « l l « « « k k ˆ ˆ « « « « _ ˆ « « ˆ « ========================= & _ j ˆ « j « w ˆ « naøo moät mình Em vôùi ta Ñeâm buoàn # & «« ‰ « « « œ l œ. « « ˆ ‰ « l « œ œ «. « « l « « « »J »» « « « j j ˆ ˆ ˆ »» « « « » ˆ ˆ « k k « « « ========================= ˆ « « « »»» »J « j j ˆ ˆ « « »» ˆ « « « kk ˆ ˆ « « veà ta töông tö tieáng haùt Nghe gioïng buoàn ta thöôøng nhôù tôùi Em Ñeâm buoàn # « ‰ « « « « l « « « « « ˆ ˆ ˆ _ « j ‰ « « ‰ « « « l « #ˆ « « & « « ˆ « « « « ========================= ˆ j j ˙ « _ « « ˆ « « « « #ˆ _ l _ ˆ « k ˆ «k « « _ « ˆ ˆ « « « « ˆ j j « j £ « « «£ « veà hoàn bao la sa maïc Vaø ñeâm buoàn veà moät mình ta vôùi # « Œ Œ œ « ll « « »J « « »» ˆ « ‰ « « « « « ˙ « « « « « »» « ˆ ˆ « « » « « ˆ l œ ‰ ‰ #œ »J »» »J »» =========================l & w l ˆ « j « ˙ ˆ « ˆ « £ «£ « « « « Ta... Ñeâm buoàn veà naøo ai ñoù naøo ai ñoù? Theá # œ « ‰ « œ œ œ œ #˙ . œ « « »K »K »» « « ‰ « « « « « « « « « « »J « »» ˆ j « « »J »»» ˆ »» j « »» »» l » ========================= & »J « l ˙ »» ˆ « j « « « ˆ ˆ « ˆ l ˆ « ˆ « ra laø baøn chaân gioù cuoán laù khoâ Ñeâm buoàn veà loøng thöông nhôù loøng thöông # ˙ œ ‰ ‰ #œ œ « ‰ « #œ »»» »J »J »J « œ œ »J »J ˙. œ ‰ & »» »» l »» j ˆ « « »»» j ˆ « ========================= »» »» l »»» »J »» ” nhôù Nhöng chaéc gì ngöôøi ñoù nhôù thöông Ta
Đồng bộ tài khoản