Bài hát đêm buồn tỉnh lẻ - Tú Nhi & Bằng Giang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
724
lượt xem
210
download

Bài hát đêm buồn tỉnh lẻ - Tú Nhi & Bằng Giang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đêm buồn tỉnh lẻ - tú nhi & bằng giang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đêm buồn tỉnh lẻ - Tú Nhi & Bằng Giang (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeâm buoàn tænh leû. Tuù Nhi & Baèng Giang b bb C « « « « ll « « œ œ « « »»» »»» « « £ « « £ « ˆ l « « « « « « =l ˆ ˆ « « « _. ˆ j ˆ « ====================== & « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « « « « £ Ñaõ laâu roài ñoâi ñöùa caùch ñoâi nôi tô duyeân xöa coøn hay bb « Œ « « £ £ £ b w «. « « « « « « « « « « l « ˆ « « « l « ˆ ˆ « « ˆ « « « « « l « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « j =========================l & maát Maùi tröôøng ôi em toâi coøn hoïc nöõa hay ra ñi töø ñoä bbb « »»» ˆ « »»» . « Œ « œ l œ œ œ œ œ œ œ œ œ « œ »J »»» »»» »» »» » » » » ˆ » l »» »» »» »» « »»» l « _ w l_ ========================= & « ˆ « £ £ £ naøo Ngaøy xöa ñoù ta hay ñoùn diu nhau ñi treân con ñöôøng leû £ £ £ b ˙ » « « œ « « »»» ˆ ˆ « « « « « «. « « « « & b b »» « « l «. ˆ « « « « « l « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « =========================l ˆ « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « loi Maáy naêm qua roài em anh khoâng gaëp nöõa bao nhieâu thöông vaø £ £ bb « . « « œ « « &b « « ˆ « « »»» « j ˆ ˆ « « ˆ l « « ˙ « « « « l _ ll ˙ « _ « « ˆ ˆ « « =========================l w »»» œ œ œ »»» »»» »» » « _ ˆ « £ nhôù anh xin cheùp neân thô vaøo nhöõng ñeâm buoàn Möa möa rôi töøng £ £ £ bb œ « « « « »»» « « « « « « £« « « œ « &b ˆ ˆ ˆ ˆ _ l « « « « »»» « l w « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « =========================l ˆ ˆ « « ñeâm möa trieàn mieân treân ñoàn khuya loøng ai thöông nhôù voâ bieân £ b « bb « £ « « « « £ « « « « « £ « « « « « « l « « « « £« « l ˙ « « « « l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « _ « « « _ « ========================= & « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « « « Thöông anh thöông ngaøy ñoù em nhìn anh maét hoen saàu khoâng noùi neân caâu giaõ
  2. £ £ bb ˙ »»» œ œ œ »»» »»» »» œ « « « « « »»» &b _ ========================= l l » l « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ «= « « « « _ ˆ « _ w £ töø Mong anh mong laøm sao cho tình duyeân khoâng nhaït £ £ b b « £« « « œ « b « « « « »»» « w « « £ £ « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ l « l ˙ « =========================l & « « « l « « « « « «= ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « phai theo naêm thaùng thoaùng qua mau Yeâu yeâu anh nhieàu laém nhöng tình ta vaãn chöa £ « œ œ « bbb « « « « £ « « « « « « ˆ ˆ «. « »»» »»» «= j ˆ ˆ « « « « « _ n_ l _ _ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « ˙ « « « =========================l & ˆ ˆ _ « « ll _ « ˆ « « ˆ « £ thaønh khi nuùi soâng coøn ñieâu linh ÔÛ phöông naøy vui kieáp soáng chinh b bb « « « « £ « £ « « « « « « l « Œ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ « w l « ˆ « =========================l & « « « = ˆ ˆ « « nhaân nhöng khoâng queân deät mô öôùc Öôùc ngaøy b « £ « « « « « « « « £« « £ & b b «. ˆ « « « « « l « « « « « « l j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « =========================l _ w = nao queâ höông taøn chinh chieán cho tô duyeân ñöôïm thaém maøu bbb « Œ « œ l œ . « »»» ˆ « »»» œ œ œ œ »J »»» »»» »» »» ========================= & œ œ œ œ « œ » » » » ˆ » l »» »» »» »» « »»» =l « « _ ˆ « £ £ £ Vaø phöông ñoù em ôi coù gì vui xin bieân thö veà cho £ £ £ bb ˙ »»» « « œ « « »»» ˆ ˆ « « « « « «. « « « « &b « « l «. ˆ « « « « « l « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « =========================l ˆ « « « « «= j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « anh Nhôù thöông vôi ñaày ñeâm nay treân ñoàn vaéng thöông em thöông nhieàu b « « bb ˆ . « « « £ « « « œ « »»» ˆ « £ « « j ˆ ˆ « « « l « ˙ « « « ˆ & _ ˆ « l « « « ========================= « _ ˆ « _ w =” laém Em ôi bieát cho chaêng tænh leû ñeâm buoàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản