Bài hát đêm đông - Nguyễn Văn Thương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
624
lượt xem
170
download

Bài hát đêm đông - Nguyễn Văn Thương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đêm đông - nguyễn văn thương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đêm đông - Nguyễn Văn Thương (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeâm ñoâng. ( 1939 ) lôøi : Kim Minh b2 ‰ « « « « « « ‰ œ œ œ œ œ œ « nhaïc : Nguyeãn vaên Thöông 4 « « « « « l ˙ k k k »»» ˆ ˆ ˆ ˆ « k« « »K »K »K »K K »K « »» »» »» »» »»» »» l ˙ « & « ˆ « k ˆ « k « =======================l l « Chieàu chöa ñi maøn ñeâm rôi xuoáng Ñaâu ñaây buoâng löõng lôø tieáng chuoâng b ‰ « « « « « « « « ˆ « « « « « ˆ kˆ ˆ ˆ ˆ l ˙ « « « « « « « k k k kk ‰ « « « « « « « « « « #_ « « l « = k kk « k k ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « « ========================= l & l k Ñoâi caùnh chim baâng khuaâng raõ rôøi Cuøng maây xaùm veà ngang löng trôøi b ‰ « « « « « « l ˙ l ‰ œ œ œ œ œ « l ˙ « « « « « « ˆ k k k ˆ ˆ ˆ ˆ « k « « k « « »»» »K »K »K »K »K « »» »» »» »» »» »» ˆ » =l k « ========================= & k ˆ « Thôøi gian nhö ngöøng trong teâ taùi Caây truùt laù cuoán theo chieàu may b ‰ œ œ œ œ œ œ « K »K »K »K K »K « »»» »» »» »» »»» » l ˙ « ‰ « « « « « « « « « « « « « l« = k k k k k k ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « « =========================l l & » l « « « œ « Möa giaêng maéc nhôù nhung tieâu ñieàu Söông thöôùt tha bay oâi ñìu hiu b « « ˆ « « « ˆ « « « « »K « « « « k « k ˙ ˆ « ========================= l & l « ˆ ˆ ˆ »» ˆ « « « l « « « k k k « « l « « ˆ « « « = ˆ « _ ˆ k _ ˆ « k « « « Ñeâm ñoâng xa troâng coá höông buoàn loøng chinh phu Ñeâm ñoâng b « « « « « « « « « kk ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « « « ˆ k ˆ k k k « « »»» »»» »K »K œ œ œ »K »K »K »» »» K »K K « « « ˆ ˆ ˆ l ˙ l œ œ l œ œ »»» »» »»» œ œ œ l »» » »»= & « k k « ========================= » Beân song ngaån ngô kìa ai mong choàng Ñeâm ñoâng Thi nhaân laéng nghe taâm hoàn töông b ˙ œ œ »»» »» »» œ »K œ œ œ œ « « « »K »»œ »K »K »K »K « « « »» »» »» »» »» ˆ ˆ ˆ « « « « « «« « « « « «« « kj k ˆ ˆ ˆ l ˆ ˆˆ = « « « « «« « l» » l ========================= l & k k « « l kj ˆ k « tö Ñeâm ñoâng Ca nhi ñoái göông oâm saàu rieâng boùng Gioù nghieâng chieàu say gioù lay ngaøn b « « « «l « «« « l « « « « « «« « « & « ˆ ˆ _ ˆ kj k ˆˆ ˆ ˆ «« « « « « « « « « « « « « « « « l « « « «l« l« « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ « « « « « « « « « « kj k « kj « ˆ « « ˆ « ========================= l k kj k = « « caây gioù naâng thuyeàn maây gioù gieo saàu tö gioù ñaunieàm rieâng gioù than trieàn mieân Ñeâm ñoâng b « « « œ « « « « l « l « « l « ˆ « « « « « « l « l œ =l « « ˆ »K « kk « « k »» ˆ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « « « « »»» œ « « « « ˙ ˆ ˆ ˆ « ˆ kˆ ˆ « ˆ ˙ k ˆ ˆ « « « « « « « « « ˆ « « k « ========================= & k kk k k « k »»» _ k _ « « k ˆ « k OÂi ta nhôù nhung ñöôøng veà xa xa Ñeâm ñoâng Ta mô giaác mô gia ñình yeâu thöông Ñeâm ñoâng b œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ »K »K »K »K »K »K »K »K »»» »» »» »» »» »» »» » »» œ « « « « « « « « « « = » « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ========================= & » l l »» ˆ l ˆ ˆ « « ˆ « « « l « ” k kk kk kk k « « « « « « « « « ˙ « Ta leâ böôùc chaân phong traàn tha phöông Coù ai thaáu loøng coâ löõ ñeâm ñoâng khoâng nhaø

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản