Bài hát đêm nguyện cầu - Lê Minh Bằng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
198
lượt xem
55
download

Bài hát đêm nguyện cầu - Lê Minh Bằng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đêm nguyện cầu - lê minh bằng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đêm nguyện cầu - Lê Minh Bằng (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeâm nguyeän caàu. #c J œ œ œ « Leâ Minh Baèng « « »»»œ »J »J »J « »» »» »» ˆ « « « k k ˆ ˆ « « ====================== l & « « « « “{ _ _ _ « = « ˙ « « _ ˆ « j ˆ « « ˆ « j « Haõy laéng tieáng noùi vang trong taâm hoàn mình ngöôøi ôi # « œ œ œ œ œ «« lœ œ œ ˙ l œ « « « œ « « « l »J »J »J »J »»» « « »J »»» »J »»» (Coù nhöõng luùc tieáng chuoâng ñeâm ñeâm) voïng veà röøng saâu » »J « « « »J « « « & « »» »» »» » k« ˆ ˆ »» «k ========================= j ˆ « »» »» ˆ ˆ ˆ »» ˆ ˆ ˆ j j j « « « « k« « k Con tim chaân chính khoâng bao giôø bieát ñeán noùi doái Toâi ñi chinh chieán qua bao naêm « «£ « Röng röng toâi chaép tay nghe hoàn khoùc ñeán röôùm maùu Baâng khuaâng nghe suùng vang trong xa # ‰ « 1. « « œ « « »J « « l _ « ˆ »» ˆ « « « « lw « « « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « j ˆ _ ˆ « « « j « ˆ « =========================l & _ _ _ _ « « « « _ j « j ˆ « « ˆ ˆ tröôøng roài mieät maøi Vaø hoàn toâi mang veát thöông veát thöông traàn ai £ môø buoàn guïc ñaàu Ngheïn... # « œ œ œ œ « « »J »J »J »J « « « ” « « « œ « « « « l w =l « »J « « « « & « »» »» »» »» ˆ ˆ « { _ « ˆ »» ˆ « « « « kˆ « ˆ « ˆ 2. j ˆ « « « « ˆ j k ˆ « « ========================= j ˆ j « # « ‰ œ œ œ »»œ . œ »J »»» »J l l » œ œ œ œ « »J »»» « « « « « l œ œ «« « « « l Coù nhöõng luùc tieáng chuoâng ñeâm ñeâm......ngaøo cho non nöôùc toâi traêm ngaøn u saàu »J »» »» »» »K »K »J »» »» »» »» » j »» ˆ kk j ˆˆ ˆ ˆ «« « « & « ========================= ˆ « « « _ j ˆ « # « « »J œ œ œ »œ . »J » »J œœœ œ « Thöôïng Ñeá hôõi coù thaáu cho Vieät Nam naøy nhieàu soùng gioù troâi daït laâu daøi töøng « « « « « « « l « ‰ œ »» »» »» l »» »» »K »K »J »» »» »» »» » « j ˆ ˆ ˆ « « « _ _ _ j « « ˆ ˆ ˆ « « « =========================l & kk j « « ˆ « « « ˆ ˆ « « j # J œ « « « « chieán ñaáu tieâu dieät quaân thuø baïo taøn Thöôïng Ñeá hôõi haõy laéng nghe ngöôøi daân hieàn vì œ »»» »»» « « « « k k j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « l « « « « j ˆ ˆ « « « « « « « _ #ˆ « =========================l & « _ j ˆ « « « k k j « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « j « # U" œ œ œ œ « « « ñaát nöôùc ñang coøn öu phieàn Coøn tieáng khoùc ñi vaøo ñeâm tröôøng trieàn « »J »J »J »J « « »» »» »» »» ˆ « « « l « « k k « « ˆ ˆ « « « « =========================l & ˆ j « _ _ « « j ˆ ˆ _« _ « « ˙ ˆ « j « # « œ œ œ œ œ « « œ œ œ ˙ œ « « « œ « « « »J »J »J »J »»» « « l »J »»» »J »»» mieân Coù nhöõng luùc tieáng chuoâng ñeâm ñeâm voïng veà röøng saâu »» J « « « J « ˆ « & « »» »» »» ˆ ˆ »» kk « « =========================l j ˆ « »» l »»» ˆ ˆ ˆ »»» ˆ « = j j j « « « « « ˆ k«k # ‰ « « « « œ « « «£ « « Röng röng toâi chaép tay nghe hoàn khoùc ñeán röôùm maùu Queâ höông non nöôùc toâi ai gaây « »J « « « « l« l « ‰Œ Ó ” « « « « & _ _ _ _ « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « l _ « ˆ »» ˆ _ « « j _ ˆ j ˆ « « ˆ j « « ========================= j « ˆ « ˆ « « « « ˙ ˆ « = j ˆ « haän thuø toäi tình Nhaø Vieät Nam yeâu daáu ôi bao giôø thanh bình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản