Bài hát đêm thu - Đặng Thế Phong (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
204
lượt xem
37
download

Bài hát đêm thu - Đặng Thế Phong (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đêm thu - đặng thế phong (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đêm thu - Đặng Thế Phong (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeâm thu. ( 1940 ) Ñaëng theá Phong « « « bb 4 « « œ 3 “{ « « »»» ˆ « ˙ »»» ====================== l & l œ œ l « »» »»» « ˙ « « ˆ «. « « ˙ ˆ « l « = « ˆ « Vöôøn khuya traêng chieáu hoa ñöùng yeân nhö maét buoàn Caønh söông naëng tróu ru boùng eâm trong aùnh vaøng bb « « œ l ˙ « »»» »»» œ »»» ˙ #œ »»» »»» ˙. »»» œ »»» »»» « « »œ œ ˆ ˆ »» « « « «= « ˆ ˆ « « ========================= l & l l l « loøng ta xao xuyeán laéng nghe lôøi hoa caùnh hoa vöông buoàn trong Maøn ñeâm buoâng xuoáng maùi im trieàn mieân Boùng coâ ñôn döôøng thao bb ˙ . œ »»» »»» »» œ œ « #ˆ « «. «. »»» « « l « « ˙ « œ »»» « l « = 1. & l » « « ========================= « ˆ l ˙ « ˙ « { ” gioù AÙnh höông yeâu nheï nhaøng say gioù lay thöùc Maõi trong ñeâm naëng saàu... b b « #ˆ « . « « « # « « l l ˙ œ l « œ l « « « l « =l «. »»» »»» « »»» ˆ « « « 2. ˙ « l ˙ « « « l˙ « ========================= & ˙ « « ˆ ˆ ˙. « « « ...thöông hoàn vöông Hoa laø caønh aùnh traêng lan dòu daøng # « »»» œ »»» . » ˙. œ l« « « l« l & « «« l ˙ »» l ˙ »»» ========================= ˙ ˆ l l ˙ œ l « »»» »»» « ˙ « »»» « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˙.= « « « ru hoàn bao nhôù nhung Ñeâm laéng buoàn tieáng thu nhö thì thaàm # « « « « œ œ œ œ œ » » » » » œ œ œ œ »» œ « « l « « l « . l « « l »» »» »» l »» »»» #œ l »»» »»» »»» l »»» œ =l & ˙ « ˙ ˆ« « ˙ ˙ ˆ « ˆ « « « « « ========================= « »» » » »» Trong haøng caây traàm mô Laøn gioù löôùt tôùi cuoán ñöa hoàn ta phieâu dieâu theo maây traéng # ˙ « l ˙ . l ˙ « l œ œ œ l œ « #ˆ l « « « l « « « l « =l »»» « »»» »»» « »»» »»» »»» ˆ « ========================= & »»» « « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « troâi löõng lôø Ngaøn muoân tieáng reùo raét coân truøng nhö than nhö van mô hoà theo gioù # « «. ˙ œ « œ « « « « & «. ˙ « l « l »»» ˙ « »»» l ˙ « ========================= ˆ ˆ ˆ ˙. l « « l ˙ œ l « »»» l « « « l « « « « « « »»» ˙ ˆ « « »»» = « lan Traêng xuoáng ñaøn coû caây theâm aâm thaàm ñoâng buoàn trong aùnh # ˙. ˙. ˙ œ « œ « « « « »»» »»» »»» »»» « »»» l « « « l « l « « l « « l « . = l˙ ========================= & l l « « « « ˙. « « « « « ” ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ ˙ ˆ ˙ « « « « « « sao Nhö chieáu vaøo maét ta bao laïnh luøng lay hoàn ta roài tan.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản