Bài hát đêm trong rừng - Hoàng Quý (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
101
lượt xem
13
download

Bài hát đêm trong rừng - Hoàng Quý (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đêm trong rừng - hoàng quý (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đêm trong rừng - Hoàng Quý (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeâm trong röøng. Hoaøng Quyù #2 « « ˙ «««« « « #ˆ « « « ««ˆ«l ˙ ˆ««« « «. ‰ «. ˆ « « ˙ « « « « « « « « ˆ « ˆ « « & 4 ˙ « « #ˆ ˆ ˙ l«««ˆ ˆˆ« «« « « l ˆ « ====================== l « l ˙ « l « « «= ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ # « « Œ « « « œ œ « « « « « ˆ « ˙ « #˙ « « l ˆ « ll « « « l »»» j. k ˆ ˆ « « =========================l & ˆ « ˆ « »»» l ˆ ˆ « j. k « « « Röøng muoân caây xanh cao AÂm u ngaøn # œ œ œ »»» œ. œ œ »J »K » »» »» œ « « « œ « « »» œ »»» »»» l »» =========================l & l »»» « l ˆ « j. k ˆ ˆ l » « « »»» = thaùc laù Gioù laéng xa meânh moâng Ngoài xung quanh phieán ñaù # « « « « ‰ ‰ « « . « l « « l « ‰ « ‰ l « ‰ « . « l « l « Œ =l & ˆ ˆ ˆ ˆ _ j k j « « « « « ========================= « « « ˆ ˆ ˙ j k « « « « ˆ « j ˆ « « « _ _ j j ˆ ˆ « « « _ j ˆ « Ta khôi löûa ñaøo Baäp buøng baäp buøng trong ñeâm thaâu # « « « œ œ « « « « œ « « »» œ œ »»» œ. œ »J »K »» »» « ˆ « « « l »»» j. k ˆ ˆ « « »»» ˆ « j. k ˆ ˆ l » « « =========================l & l »»» l = Môø söông reo trong khoâng Am u ngaøn gioù laù Khuaát boùng aùnh # œ œ « « « œ « « »» œ « «. « « ‰ ‰ »»» »»» « ˆ « j. k ˆ ˆ l » « « »»» =========================l & l l « ˆ « « « l « ˆ ˆ ˆ j k j « « « « = « _ j ˆ « traêng sao Ngoài trong hôi nuùi giaù Ta khôi löûa hoàng Baäp # ‰ ‰ ‰ « « « « Œ « œ œ #œ « J »J »J « _ l _ & _ « « « « l « «. ˆ ˙ k « « « =========================l ˆ j l ˆ ll »»»˙ l ˆ »»» »» »» = j « « ˆ j ˆ « « j « j ˆ « « « bung baäp buøng trong ñeâm thaâu A Ngoài trong aùnh höông # ˙ « & »»» l œ Œ »»» « l « « « « l « l « Œ l « « =l l ˙ « « « « « _ _ j j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˙ ========================= « « « ˆ « _ _ ˆ ˆ « « ñeâm Ta cuøng caát cao lôøi nguyeàn Theà ñoàng
  2. # « « « l « & « « « jj « « « « « l ˙ « « « l « « œ l « « =l « « l ˆ ˆ « « ========================= ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « « « « ˆ »J « « ˆ j « »» ˆ ˆ « « taâm ta quyeát thôø soâng nuùi Ñem taâm can xaây ñaép ngaøy töôi # ˙ œ « œ =l »»» ˙ »»» œ œ œ œ ˙ »J »J »J »J »» »» »» »» »» l » ========================= & l l l œ Œ l ˙ »»» »»» »J « »J « l »» ˆ »» « j « « ˆ j môùi Ö ... ... ... Ö Ö ... ... ... # « « « « « Œ « « « « ll « Œ « « « Œ « « l « Œ « « « Œ= ˙ « l ˆ _ˆ ˆ « ˆ « « ========================= l & j « j l jj ˆ ˆ « « ˆ « l « ˆ « _« l ˆ ˆ « « « j j ... Moät loøng son Beàn taâm chí Vì non nöôùc # Œ œ #œ l œ œ l œ « « l « « l « « « « l « =l »J »J »» »» »» »»» »»» « « « « jj ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= & » « « « « j j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ _ « « « « ˙ « Coù saù chi lao lung Anh em ôi! Im nghe vang aâm trong röøng # « Œ Œ « « l « Œ « _ « l « « « & _ « ˆj « ˆ « « j ˆ « ˆ « l j j « « « ˆ ˆ « « ˆ « ========================= l l Œ _ «= « « « ˆ « j ˆ « j Moät loøng son Beàn taâm trí Vì non # « Œ Œ œ #œ œ œ »J »J »» « « « « « ˆ « »» »» l » »»» ========================= & l l œ »»» « « l « « l « « « « l j j ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « = nöôùc Coù saù chi lao lung Anh em ôi! Im nghe vang aâm trong # « « « « « »» « « « Œ ll « l_ « « ˆ « « « l œ œ l « « « l œ œ =l ˆ « j. « k »»» »»» ˆ ========================= & _ ˆ ˆ ˆ » j. « « « k »»» ˙ « ˆ « röøng Röøng muoân caây xanh cao AÂm u ngaøn thaùc laù # œ »»» œ. œ œ »J »K » »» »» » œ « « « œ « « »» œ « «. « »»» « l ˆ « ========================= l & l » j. k ˆ ˆ l » « « »»» « l ˆ « « = ˆ « j « « ˆk Khuaát boùng aùnh traêng sao Ngoài trong hôi nuùi giaù Ta khôi löûa # « ‰ « ‰ l « ‰ « ‰ l « ‰ « ========================= & ˆj _ « «. « l « l « Œ = « « « ˆ ˆ ˙ j k « « « « ˆ « ” « j ˆ « « _ j ˆ « « _ j ˆ « « _ j ˆ « hoàng Baäp buøng baäp buøng trong ñeâm saâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản