Bài hát đèn khuya - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
318
lượt xem
71
download

Bài hát đèn khuya - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đèn khuya - lam phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đèn khuya - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeøn khuya. ## c « œ « « « « « Lam Phöông « »J « « « « « ˆ »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « j j j j j « « « « « ====================== l & ll w = ## « « « « « J « « Khoâng bieát ñeâm nay vì sao toâi buoàn « « « ˆ « « « « « « « ˆ « l w l « « œ « « « « « =l « « j ========================« & « _ _ ˆ « ˆ « _ _ _ « ˆ « « « « j ˆ « »»» ˆ ˆ « « « « j ˆ « j j j « « « ˆ j _ « « ˆ _ « « j j j « « « « j j « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ j ˆ « ## « « « « Buoàn vì trôøi möa hay baõo trong tim Ñaõ maáy thu qua toâi vaãn ñi « « ˆ « « j œ ˆ « »J « j lw = ˆ « _ w « _ _ « « j « ˆ « ======================== l & _ l _ _ _ « « j ˆ « j ˆ « j ˆ « j »» « « ## « « œ « « « « « « « « tìm Ñeå roài... buoàn ôi nghe tieáng möa ñeâm j j « « « « « « « w l « « « « « « « « «=l « « »J « « « « « j j j j j ˆ ˆ »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l « _ _ _ « ˆ « ˆ « ˆ _ _ _ ˆ « ˆ « « « ˆ j ======================== & « « « « « j j « « « j j j j ˆ ˆ ˆ « « « ## « « œ « « « Khi böôc chaân ñi laàn trong cuoäc ñôøi Lôøi Meï hieàn ru coøn nhôù khoân & w « j « « ˆ « « « « « J « ˆ l ˆ « »»» ˆ « « _ « ˆ l _ j ˆ j j « « « « j ˆ « « ======================== l = j ˆ « _ w ## »J « « « œ « « « ˆ l w l « œ œ œ œ œ œ œ=l »J »J »J »J »J »J »J nguoâi Khi lôùn con ñi treân vaïn neûo ñôøi « _ _ « »» ˆ _ « « « « ˆ « _ ˆ « _ « « « « j « « « « ======================== & « j j j ˆ ˆ « « « j ˆ « » « »» »» »» »» »» » »» _ j j ˆ ˆ « ## « ‰ « « « « « « ‰ « « « Ñöøng buoàn khi luùc tay coøn traéng tay Möa ôi möa ôi coøn nhôù thöông « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ j j j j j « « « « « « « « « « l w « _ « ˆ ˆ « ˆ « j j ˆ « ˆ « « j j j ======================== l & = « ## « « « « « « « « « ‰ « £ hoaøi nhôù khi meï lo sôùm chieàu nhôù nuï cöôøi khi naâng niu « « « « « « « « « j j j j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ « « « « «= « « « « « « « « « ======================== l & ˆ « « ˆ « « _ « « l _ j ˆ « j « « « ˆ « _ j « « ˆ « _ « ˆ ˆ « « « ˙ « ## « « « £ « « J « « « « l ˆ « œ « « « « « l Ñoâi tay run run aùnh maét dòu hieàn bieát tìm laïi choán naøo Meï ôi bieát « ˆ ˆ « « « _ « ˆ »» ˆ « « « « j j j « « « « « « » « ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j w ======================== l & ˙ « ˆ « = ## « « « « « »J « « chaêng ñeâm veà quaïnh hiu Nghe tieáng möa rôi maø nhôù thöông nhieàu & « « « ˆ « « « « « « « ˆ « l w l « ˆ œ « « « « « =l « _ _ _ « ˆ « « _ _ ˆ « ˆ « « j ========================« « « « j ˆ « »» ˆ ˆ « « « « j j « « j j « « « ˆ j _ « « ˆ _ « « j j j « « « « j j « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ j ˆ « ## »J « Ñöôøng veà ñeøn khuya in boùng coâ lieâu Ai bieát ñeâm nay toâi vaãn mong « « œ « « « « l ‰ _ w l _ _ _ « »» ˆ _ « « w « « « ˆ « j j _ « « « j j « ˆ j « « « « ======================== ” & _ « _ ˆ « j ˆ ˆ « « ˆ l « Œ Ó= « j ˆ « « ˆ chôø Tìm ñaâu nhöõng phuùt vui ngaøy aáu thô.
Đồng bộ tài khoản