Bài hát dĩ vãng xót xa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
266
lượt xem
35
download

Bài hát dĩ vãng xót xa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dĩ vãng xót xa - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dĩ vãng xót xa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Dó vaõng xoùt xa. Nhaát Sinh « c « l « « « ˆ ˆ « « l « « « « « « « « l « « Œ=l « ««« ˆ « « « « « ˆ « ˆ « ««« « _ « « « « « _ « « « « ««ˆ « & « _. « ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ _ ˆ _ _ _ ˆ ====================== j « j « _ « ˆ ˆ « ˆ _ _ « j ˆ « « j ˆ « « j ˙ ˆ « « « j « « Theá roài em cuõng ra ñi ñeå laïi trong anh nhöõng chieàu vaøng kyû nieäm con « « « « « « « « ˆ œ »»»œ œ « ˆ l « « « « ˆ « « « « « l « « »» « « » »»» ˆ « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « & « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ========================= « ___ « « « « ˆ « « ˆ « « « _ ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ ñöôøng ngaøy naøo vaéng böôùc chaân anh moái tình ngaøy naøo ñaõ quaù xa xoâi giôø «. « « « « « « « « ˆ #ˆ . « « œ. « « l »»» « »» »» « « « « « »œ »»»œ »»»œ »œ »»»œ l « « ‰ « ˆ l ˙ ˆ ˆ « « « « « j « « ˆ « ˆ « j ========================= & ˆ « « ˆ ˆ « naøy coøn mình anh coøn mình anh mình anh vôùi bao noãi coâ ñôn Luùc yeâu «. « «. « « « « ˆ & « « « ˆ ˆ j « « ˆ « « « « ˆ « ˆ « l « ˆ ˆ « ˆ «. j « « « « « « ˆ « « « « « =========================l « l « « ‰ Œ « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ j j « « « « nhau em noùi seõ maõi chæ coù chæ coù mình anh thoâi Luùc yeâu « « « « «. « l « « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « _ _ _ l_ œ œ œ œ »J » » « . »J »» »» »J «. « « & ˆ « j ˆ « ˆ « j « « « « « ˆ « ˆ « =========================l j ˆ ˆ « « « « j ˆ ˆ « « »» « » nhau em noùi duø cho thôøi gian caùch ngaøn truøng vôøi vôïi em vaãn maõi yeâu w »œ œ œ »œ œ œ »»œ »»» »» »»»» »» »»» »» »»»œ »»»œ w =========================l & l » » » l anh Nhöng giôø ñaây thu veà töøng chieác laù rôi « « « « « « œ œ « « « « « »» »» « « & ˆ « « « ˆ » » ˆ ˆ ˆ « j « « « « « ========================= »»» »» » » »»» « l « « ‰ Œ l »»»œ »»œ »»»œ œ »œ œ œ œ »»»»œ l » » » ˆ ˙ ˆ « « « j j » » » Laù vaøng rôi anh nhaët töøng kyû nieäm Em lìa xa khoâng moät lôøi nuoái tieác w »œ »œ »»»œ œ »œ « « »»» »» » »»» » « « . œ. » »J »»» œ œ œ »»» l ˆ ˆ j ========================= & « « l »» »» lw ” sao? Cho tình ta chæ coøn laø dó vaõng xoùt xa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản