Bài hát diễm khúc - Vũ Thư Nguyên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
8
download

Bài hát diễm khúc - Vũ Thư Nguyên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát diễm khúc - vũ thư nguyên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát diễm khúc - Vũ Thư Nguyên (lời bài hát có nốt)

  1. Dieãm khuùc. nhaïc : Vuõ thö Nguyeân lôøi : Phaïm Ngoïc & Vuõ thö Nguyeân £ £ 3 Ó 4 « «« « « «ˆ l « «« _ ˆ « « « ˆ« ˙ « « « « « l « « « ˙ ˆ ˆ « « « « l « œ. « _ « « »»» « « « ˆ ======================= l & « « ˆ « j »»» œ »»œ = « _ « _ ˆ « ˆ « Maây traéng beân trôøi gioù vaãn bay "Dieãm xöa" ngaøy aáy vaãn coøn ˙ »»» « «£ « « « « ˆ l « « ˙« « ˆ l « « « « ˙ »»» »»» »»» œ œ œ l « œ »»»œ »»» & « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « =========================l « ˙ « £ ñaây Nuï hoân ngaây ngaát muøa möa cuõ Maây ñaõ sang bôø gioù nhôù ˙ »»» ‰ «« « « ˆ « ˆ «« « « « « « «« ˆ « « « « ˆˆl « « « « « l « « « «£ « l « « « « ˆ « « « « & « ˆ « ˆ « =========================l ˙ « « « ˆ « « « ˆ _ _ «. ˆ « «« ˆ « j ˆ « ai Nhôù ai maø haùt lôøi than thôû Em cuûa ngaøy xöa Em baây « « «£ « l « =========================l & _ « « _ _ « _ l _« « « «£ « l « « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ « _ _ _ _ « « « « _ _ « _ ˆ j « ˙ « « « « _ _ _ _ _. « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « _ ˆ « _ _ « j _ ˙ « _ « ˆ « _.ˆ trôøi ta laøm ˆ gioù Goùp boán phöông thaønh nhöõng gioø«ng « _ « « « « « ˆ « £ giôø Maây cuoái chaân « œ « ˆ « ˆ ˙ j ˆ l » ˆ « « « « »» ‰ « »» « « « « « « ˆ « « l » « ˆ « « « « « « « « « « ˆ « « l « « « « « « & _« « ˙ « =========================l « ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « ˆ « « «£ « thô Choàng thô möïc tím ta coøn giöõ Maùi toùc gioøng soâng aùo coù coøn « œ œ œ l « œ œ « l »»» »»» »»» »»» »»» »»» « ˙ « « « « « « « « « ˆ « l ˆ. ˆ œ œ »»» »J « & « ˙ « =========================l j ˆ « j ˆ « « « ˆ « »» £ bay Maây ôi mô maõi traêng muøa cuõ Nhaïc lôõ cung ñaøn ta vaãn ˙ »»» « «£ « l « « « _ « ˆ ˆ « « « « ˆ ˙ « « ˆ « « ˆ l « « « « « « «£ « « « « « l « « « _ « « « « =========================l & « « ˙ « « ˆ ˆ « ˆ ˙ « _ « « ˆ ˆ « « «£ « « «£ « « «£ « « say Xa em moät boùng nhöõng ñeâm thaâu Chieác laù cuõng buoàn muøa thöông « « « ˙ «« ˙ « « »» « « « »» « « « « ˆ l» ˆˆ l » « « » « ˆ ˆ ˙ « « « » « « l » « « « ˙. « ˆ ˆ « « « « l « « « ˙ « ˆ « ˆ « « ========================= & « ˆ « « ˆ « ” nhôù Coøn nghe trong gioù lôøi ai haùt Goïi Dieãm naêm xöa goïi naéng beân trôøi.
Đồng bộ tài khoản