Bài hát diễm xưa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

3
1.430
lượt xem
293
download

Bài hát diễm xưa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát diễm xưa - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát diễm xưa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Dieãm xöa. #c Œ « Trònh coâng Sôn J »K K « « « « œ œ œ ˆ « « « »»» »» »»» j ˆ ˆ ˆ “ { « « j « j « j ====================== l & _ w = Möa vaãn möa bay treân taàng thaùp coå # « »J »J »J « « « « « « « « « « « œ œ œ œ w « « « « « « « « ...nhoû j ˆ « ˆ »» »» »» J j « « « « »»» l ========================= l & _ ˆj « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ= l ˆ « j « « j j j « j j « « « j j « j ˆ « Daøi tay em maáy thuôû maét xanh xao Nghe laù thu möa reo moøn goùt Buoåi chieàu ngoài ngoùng nhöõng chuyeánmöa qua Treân böôùc chaân em aâm thaàm laù... # 1. « « « « « « « & _ l _ « « « « j j « « « « ˆ « « j « « _ #ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ l w « « j j « j ========================= l = w ˆ j j « ˆ nhoû Ñöôøng daøi hun huùt cho maét theâm saâu # « « « « « « « « 2. « « « « « « « « « ” j ˆ « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ « « « « « ˆ « { « j _ « « « « « «=l « « « « j « « « « ˆ « « « l _ _ #ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ========================= & w « « « j ˆ « j j ˆ « j j j j # « »œ œ œ œ œ œ œ »J »J »J »J ‰ œ œ œ œ œ »J »J »J »J »J Möa vaãn möa bay treân haøng laù... ...ñoå Chôït hoàn xanh buoát cho mình xoùt & w « »» »»» »»» »» »» »» »» l œ l ˆ ========================= l « »»» »» »» »» »» »» = £ # « « « « J »K œ »»» . »» K »œ œ »»» l #œ œ « « « « xa Chieàu naøy coøn möa sao em khoâng laïi Nhôõ mai trong côn ñau œ »»» « ˆ « k ˆ « « « « k ˆ « « ˆ ========================= l & j »» »J « « « « = »» j j j j ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ # « « « « « œ œ œ œ vuøi Laøm sao coù nhau haèn leân noãi ñau Böôùc chaân em xin veà & ˆ œ œ œˆ « « « l »J »K »K « « « « « »» »» »» « j « j « « ˆ ˆ ˆ =========================j « j _ l _ ˆ j j ˆ ˆ « « J J »J « « « « »»» »»» »» »J=l »» w « j ˆ « j « # « « « « « mau Möa vaãn hay möa cho ñôøi bieån ñoäng Laøm sao em bieát bia ñaù khoâng « « « « « « « « j j j « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « « « j ˆ ˆ l w l ˆ « ========================= l & j « j j « _ w = # « ñau Xin haõy cho möa qua mieàn ñaát roäng « ˆ j« « « « « « l w « « « j « « « « ˆ « « « « _ #ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ j j j j =========================” & « Œ Ó l « ˆ « = _ « « j ˆ « « j Ñeå ngöôøi phieâu laõng queân mình laõng du Ngaøy sau soûi ñaù cuõng caàn coù nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản