Bài hát dịu mát cơn mưa - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
14
download

Bài hát dịu mát cơn mưa - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dịu mát cơn mưa - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dịu mát cơn mưa - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Dòu maùt côn möa. Vuõ Thaønh An c Ó Œ « l « ‰ « « « « ‰ « « « ˆ ˆ « & « « _ « ˙ « « _ _ l _. ====================== l « « « _ _ jj« « ˆ ˆ « « « « ˆ ˙ j « _ « « « l « ˙ « jj «j « « ˆ « « = _ ˆ « _ ˆ « Dòu maùt côn möa ñaàu muøa ngöôøi beân song cöûa vaãn « « « « œ ˙ « « « « »»» ˆ « »»» ‰ œ œ « « « « « œ »J »J « »» »» ˆ « « « « »»» « l ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « ˙ ‰ œ « « »»» »J « « »» ˆ ˆ jj « « =========================l & ˆ ˆ « « « j jˆ l j j l chôø chôø moät ngaøy veà ñaây böôùc chaân phieâu boàng chôø laøn moâi beù thô haùt lôøi chaøo « « « « œ œ œ œ »J »J »J »J £ « « « « » » ˙ »»» « œ œ « »»» l w & w l ˆ ˆ ˆ ˆ » » »» »» l j j j j « « « « =========================l »»» ˆ « CHA Ñôøi chaäp chuøng ñôït soùng bieát laøm sao bôi qua doøng nöôùc ñuïc « « « « œ œ œ œ £ « « »J »J »J »J « « « « »» »» »» »» j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ »»» œ « « l « Œ « l »»» « ˆ ˙ « « « « l ========================= & ˆ « « « « _ « _ ˆ « Tìm veà nguoàn maïch soáng nöôùc hieàn saïch trong bôi loäi tung taêng MEÏ « ‰ « « « « ‰ « « « « « « « œ « « « l « « « « »»» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j « & ˙ « « « « _ _ jj« « ˆ ˆ « « « « ˆ ˙ j « « « « « _ _ l _. _ l « ˙ « « « « « « « « =========================l j j _ ˆ « vaãn muoân naêm thì thaàm goïi con trong mieàn thinh laëng göûi moät tình thöông ˙ »»» ‰ œ œ « « « « « œ »J »J « »» »» ˆ « « « « »»» j « « « « « l ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ »»» »J « « ‰ œ « « w »» ˆ « l « j jˆ ========================= & j j l ” yeâu ngaát ngaây thaùng ngaøy ñaåy hoàn em vuùt cao ngaát cuøng trôøi maây.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản