Bài hát đoạn cuối tình yêu - Nhất Tuấn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
275
lượt xem
89
download

Bài hát đoạn cuối tình yêu - Nhất Tuấn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đoạn cuối tình yêu - nhất tuấn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đoạn cuối tình yêu - Nhất Tuấn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñoaïn cuoái tình yeâu. Nhaát Tuaán & C « œ . œ œ . #ˆ « . « « j ˆ »J »K »J « « « »» »» »» « ˆ ˆ kj «« ====================== « « « k l l w l « « « « « . « œ . =l ˆ « ˆ « « « »J œ « ˆ « ˆ ˆ ˆ »» »K j j. « « « k j k »» « j « Coøn khoùc chi em thoâi buoàn chi em Duø coù thöông nhau mình cuõng xa « ‰ « œ . œ œ . œ »»œ . « « « « & w « l ˆ « « »J »K »J »K l » j ˆ « »» »» »» »» ========================= « « « ˆ « l « _ ˆ ˆ « ˆ j. k j. k « « « « j ˆ « roài Ngaøy naøo ta mô chung ñoâi Ngôø ñaâu nay chia hai « « ˆ « ‰ « « œ œ. œ « « »K »J »K j j. ˆ ˆ »» »» »» l w « « ========================= & j « »J »K »J « « « « ˆ œ . œ œ . #ˆ « . « l l « « »» »» »» « ˆ ˆ ˆ « « j « j k k « « nôi Vui buoàn ai bieát trong ñôøi Ñöøng traùch nghe anh xin hieåu cho « « « «. « œ. & “{ w l « j ˆ « « « j ˆ « « j. ˆ « « « k j ˆ ˆ « « « »J ˆ »» k « =========================l K œ »»» l w em Tình traùi ngang neân mình lôõ duyeân tình ...anh Trôøi ñaõ phaân chia tình nghóa khoâng thaønh « ‰ « œ. œ œ. œ « « « j. k j. « l « « « »J »K »J »K l œ . j ˆ « »» »» »» »» »»» ========================= & ˆ « « _ « « « ˆ ˆ ˆ « « « « k ˆ « j ˆ « Thì thoâi anh queân anh queân Chuyeän xöa cho anh cho Ñöôøng em em ñi em ñi Ñöôøng anh anh ñi anh « « ‰ œ « « œ. œ J « . « J »K »»» ˆ ˆ »»» »» « « œ »»» œ. »»» œ œ »K K ˆ « w ” ˆ « »» »»» Fine =========================l l & j k « « l em ñeå moät ngöôøi theo daáu ñôøi Maõi maõi caùch xa ñi Kyû nieäm vuøi theo thaùng ngaøy. « « ˙ « « « « l « œ »»» œ. »»» »K « l « œ « »» ˆ k « =========================l & « ˙ « « ˙ « ˆ « « _ ˙ « nhau roài Quyeán luyeán phuùt giaây khoâng rôøi « »J « « »J « «. « «. « œ. œ l « « ‰ « «. « œ. « l k ˆ »» « »K »» j. « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ »» ˆ k « k « & _ « ˆ « _ « ========================= « ˆ « j ˆ « j k _ « « j ˆ « j Ngheïn ngaøo oâi noùi sao neân lôøi Ñoaï ñaøy ai khieán xui «. ‰ « «. « «. « w « « « « « œ. œ œ. « « « « ˆ »J K J « ˆ « { « « & ˆ j « « _ « « ˆ _ « k j ˆ ˆ « « j kj k ˆ ˆ ˆ l « « « l ˆ « »» »»» »»» #ˆ « . ˆ ” ========================= « j « j k j k « « « hai ngöôøi thaø ñöøng bieát nhau thì thoâi Giôø nhöõng thö xöa xin traû cho...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản