Bài hát đoản khúc thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
280
lượt xem
40
download

Bài hát đoản khúc thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đoản khúc thu hà nội - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đoản khúc thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñoaûn khuùc thu Haø Noäi Trònh coâng Sôn ### 2 Œ « «£ « « « «« & 4 « ˆ ˆ l « « ˆ l « « « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « ====================== l « « ˙ « «£ « l « __ _ « « ˆ = ˆ « « ˆ « « « « ˆ « ### « « « « ˆ œ « « « « « « »»» « « Bôûi vì muøa thu toâi ôû laïi Haø Noäi muøa « « « _ _ l « l « « ˆ ˙ « « « « « « l l « ˆ « « =========================l & ˆ « « ˙ ˆ « ˆ « « « ˆ l ˙ ˆ »»» = « « « ˆ « ### ˙ « « « « « « œ « « ˙ thu Haø Noäi thu Haø Noäi muøa thu traøn noãi nhôù & »»» l ˆ « « « »» « « »» « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « l » « ˆ l » ========================= « « l ˙ »»» œ « «£ =l l »»» « « « « « « ˆ ˆ «ˆ ### « « « ˙ « «£ « Khoâng bôûi vì em hay vì em Haø Noäi muøa « « « »»» ˆ « ˆ l « ˙ »»» œ « « « « »œ œ »»» « « « l « »» »»» l ˙ ˆ ˆ «ˆ ˆ »»» =========================l & _ « ˆ « l l « = ### ˙ thu Haø Noäi gioù Xoân xao con ñöôøng xoân xao laù »»» œ »»» »œ œ œ l »»»œ »œ »œ l ˙ » » » »»» »»» =========================l & l » » »» »»» l ˙ »»» œ »œ œ »»» »»» l »» »»œ »» = £ ### œ « « ˙ Nhoøa phoá mong manh nhoøe phoá möa Chôït naéng long »»» « « » « « » « ˆ l» l ˙ »»» œ ˆ ˆ£ ˆ l « »»» « « « «ˆ « « « « « ˆ « « ˆ l « ˆ « =========================l & l «««««« « « « ˙ « l « = « ˙ « ### £ lanh chôït naéng thöa Bôûi vì muøa thu toâi ôû laïi « ««« l « « _« « « _ « l « ««« ˆ «ˆ« « =========================l & ˆ « « « « « ˆ « ˙ « « ˙ « « l« l « ˆ « »œ œ œ l œ »œ »œ »» »»» »»» »»» »» » »= ˆ ˆ « « « « ˆ « £ fi # « « « « Hoàng maù moâi em hoàng soùng xa Vì moät baøn tay khoâng ngaàn ## « « « « « « « « « « « ‰ œ »J & « =========================l l ˙ « ˙ « « ˆ « « « l « « « l ˙ l « l ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « «ˆ « ˆ « ˆ l « ˙ « l ˆ « « »» = ### « « « œ « ngaïi Taëng heát cho toâi moät phoá chôø Seõ « . « « . »J « . « « ˆ ˆ l ˆ »» l ˆ « « ˙ « « ˙ « « ˙ « Œ « & « j « « « « l « ========================= j « ˆ ˙ « l « l « l « l ˆ = « ” theâm moät ñôøi nhôù traêng Haø Noäi Thu ôi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản