Bài hát đợi chờ - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: misanu

Tham khảo tài liệu 'bài hát đợi chờ - thuận yến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát đợi chờ - Thuận Yến (lời bài hát có nốt)

Ñôïi chôø.
Thuaän Yeán
2 Œ ‰« « « « «
& 4 « _ l l _ « « « l « ‰ « « l « « « «= l
k«« « « « « «
======================
ˆ _ k« j j j j
ˆ « « ˆ ˆ ˆ
« ˆ « « « «
k _ ˆ ˆ ˆ ˆ
« «
ˆ
« « « « « «
« j kk
ˆ
«
k ˆ
Coù moät mieàn xa xa xa laém Coù moät mieàn beân toâi ñeâm

«
« ≈ « « « « «
& j
ˆ
« « ˆ ˆ l « « « « « l «
« « «
k « «
ˆ j j « « « « «
ˆ « ˆ ˆ _
« ˆ
j
=========================l
j «
« ˆ «
˙
« l Œ
‰« «
« _
j ˆ «
_ _
k ˆ
« «
k
«
vaéng Chieác laù rôi nghieâng nôõ chia laøm ñoâi Con ñöôøng« « « _ _ l «
« « « ‰ « « « « « « ˆ « ‰ « «
ˆ ˆ « ˆ ˆ «
«
« « l ˆ « « « « l «
k « «
ˆ k ˆ « «

ˆ ˆ
« k
& _ « « « «
« « ˆ ˆ ˆ
«
j
_
ˆ ˆ j j
« « «
ˆ
« kk j j j
« « « « «
=========================l
«
daøi coù moät mình toâi Treân baàu trôøi moät vaàng traêng ñôn coâi Toâi trôû


« œ œ œ «
« »J »J »J l ˙
»» »» »» »»» œ ‰ ‰ «« « « « « «
»J
»»
=========================
& j
ˆ
« l « « « _ _ l_ _ ‰ ‰ « l
« « ll ˆ « « « « « «
ˆˆ j « ˆ _ _ _ˆ
«« « ˆ
kk « j
ˆ
«
j j « j
« « « «
ˆ ˆ ˆ
« « «j
veà döôùi aùnh sao rôi Sau ñeâm haùt seõ laø moät nöõa Chia


« « «£ « « ‰ « «
« « « « ‰ « «
« «
«
& ˆ
« ˆ « « l ˆ
« « ˆ «
ˆ « « « l « « « « l «
« « «
« ˆ _ _ _ _ «
=========================l
j ˆ « _ ˆ
« « « kk
ˆ ˆ
« «
ˆ
« « ˆ « j ˆ
j
« j j
j ˆ « ˆ « «
tay phoá khuya kheùp cöûa Gioù chôït buoàn se laïnh heo may Coù moät


« œ œ «
« »»» »»» ˆ l «
J J « j
« «
ˆ
« ‰ œ
»J
»» œ
»»» « J
« »»»
j
«
J
œ ˙
»
#ˆ œ l »»» »»
=========================l
& «
j
ˆ l
mieàn maùi toùc em bay Höông ñeâm huyeàn dieäu quaù


œ
»»» ‰ œ œ « œ œ œ
»K »K « »J »J »J ‰ #ˆ « « « œ œ
« «
»» »» l ˆ »» »» »» l œ
j
«
=========================l
&
»»» « ˆ l « « »J »J
« « ˆ ˆ »» »»
kk « «j j
Nhö ñang coøn hôi aám baøn tay Nhö ñang coøn giaây phuùt meâ


œ ‰ #ˆ « l « . « l ˙
»»» « «
« ˆ « «
« « ˆ ˆ
kk « « j »»»
=========================
& l œ ‰ « « l «
»J
»» « «
j
ˆ ˙
« l
«
«
˙
« « Œ
«
lˆ ”
«
_ «
«
j
ˆ
«
say Xin em ñöøng thao thöùc ñôïi chôø ai.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản