Bài hát đời đá vàng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
493
lượt xem
84
download

Bài hát đời đá vàng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đời đá vàng - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đời đá vàng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Ñôøi ñaù vaøng. # 3 Ó ‰« Vuõ thaønh An « ˆ « « « « « « 4 « l l _ _. « l « œ ‰ « l ˆ « . « l « ‰ « l _ _. =l « « « ˆ »»» « ====================== & j « ˆ j ˆ _ « ˆ « « « « j « « ˆ ˆ ˙ « j « « « « « « ˆ _ « « j « ˆ ˆ « « « j « ˆ « ˆ « Ta laàn moø leo maõi khoâng qua ñöôïc vaùch saàu Ta tìm moät tieáng # & «« ‰ « l « « « l « ‰ « l « « « l « œ ‰ « l « «. « l « _ _ _ « j « « « ˆ « «. « ˙ « ˆ ˆ ˆ « « _ _. « « »»» ˆ « « ˆ ˆ « _ ˆ « « ========================= j « « j « « « « j ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « j ˙ « j ˆ « yeâu thaáy toaøn laø saàu ñau Öôùc voïng ngaøy thô aáu chöa xin ñöôïc chuùt « # « _ _. « « « _ _ « _ « « « « « « ‰ « l « « « l « ‰ « l « « « l « ‰ « l l ˆ . #ˆ « « l j « « « ˆ ˆ « « « « jˆ & «˙ « j « ˆ j « ˆ _ « ˆ ˙ « « « « ˆ j ˆ ˆ j « ˆ « «. ˆ _ ========================= « « « « « ˙ « « naøo Suoát ñôøi coøn öôùc ao khaùt voïng coøn caáu caøo OÂi thoâi ñôøi ta phung « # œ. »»» »J « « « »» « « ˙ ˆ « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ . #ˆ ˙ j « ˆ « « « « « œ « « l « ‰ « l ˙ « ˆ l « « « l « ‰ « l ˆ . #ˆ « « l « « « « « « « « j « « « ˆ ˆ « « ˆ « j« ========================= & « ˆ « « « « j phí trong côn buoàn phieàn Ta xin thaùng ngaøy roài bình yeân O hay taïi sao ta # ˙ »»» »»» œ œ « ‰ œ œ »œ œ « « « «. « ‰ « »»» « »J »» »» »»»» l « »» =========================l l & l ˆ « « _ l « « ˙ « « ˆ « « « l˙ « « j ˆ « ˙ « ˆ soáng choán naøy quay cuoàng maõi hoaøi coù gì vui? Coù # « »J « « « « _. « l « œ ‰ œ l « « . « l « « « ˆ »»» « »» ˆ ˆ « « =========================l & _ « « ˆ « « j ˆ « j ˆ « « ˙ « ‰ « « « « « l _ _. « j « ˆ j ˆ « « ˆ « _ « « _ ˆ « ˆ « moät laàn maát maùt môùi thöông ñôøi ñôn ñoäc Coù oaèn mình ñôùn # ‰ « « « ‰ « « « « « œ ‰ œ »J & «« « l _ _ _ l « « « « l _ _. « l « »»» ˆ « « ˆ ˆ j « ˆ j « =========================l ˙ « j ˆ ˆ ˆ « «. « ˙ « « « « _ « « »» ˆ « j « ˆ « ñau môùi hieåu ñöôïc tình yeâu Qua daàm deà möa tuyeát môùi # « « « « ‰« « « « « « « « ‰ « « « & « «. ˆ ˆ « « j ˆ l ˙ ˆ l « «. « l « « « « ========================= j_ _ ˆ ˙ « ˆ « j « « « l _ _ « l_ Œ ” ˆ « «. « _ j « « « ˆ ˆ ˆ « j « « « _ ˆ « ˙ « vui ngaøy naéng veà Coù moät thôøi khoùc than môùi hieåu ñôøi ñaù vaøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản