Bài hát đồi thông hai mộ - Hồng Vân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
285
lượt xem
107
download

Bài hát đồi thông hai mộ - Hồng Vân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đồi thông hai mộ - hồng vân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đồi thông hai mộ - Hồng Vân (lời bài hát có nốt)

  1. Ñoài thoâng hai moä. Hoàng Vaân &bC « « ˆ « « _ ˆ « “{ « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « « « ˆ « ====================== l « _ = « ˆ « Moät chieàu röøng gioù loäng moät chieàu ...buoàn thô thaån chaúng coøn b « « « « « « « « « « ˆ « ˆ lw « « « « « « « « « ˙ « « « ˆ « œ »»» « ˆ « ˆ « « « « « =========================l & ˆ ˆ ˆ l röøng nhôù chuyeän beân ñoài thoâng Naøng naêm ngoài trang ñieåm qua maøu phaán Ñeå phai »»» « « « « « b œ « « « « « ˆ « « « « « ˆ « »» œ « ˆ »œ »»»œ w « »œ « « » »» « « « « ˙ œ œ »»» »»» »»» & « « ˆ « l ˆ ˆ ˆ « « =========================l ˆ l l aáy khi tuoåi vöøa ñoâi taùm taâm hoàn ñang traéng trong Nhö chim uùa ñeán taøn caûhöông saéc thaùng ngaøy luoân heùo hon Hoa khoâng b œ »œ œ »œ »œ œ »»» œ »»» « « « « « « « ˆ « « « ˆ & »»» »» »» » »»» =========================l l « « « « « « ˆ « ˆ « « « « ˆ ˆ non khi aên coøn chöa no khi co coøn chöa twôi khi hay naøng ít noùi chim muoâng ngöøng tieáng b w « « ˙ « « « ˆ « ˆ « « « « l « ˆ « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ =========================l & l aám Tuoåi thô ngaây bao nhieâu chuyeän möa hoùt Trôøi khoâng thöông neân ñeâm ñoû gioâng £ « « « « « « « « 1. b « « ˆ « « « « « l « « « « ˆ « « « « « Œ « « ” « Œ ˆ « « « ˆ l «. 2. ˆ _ « ˆ w ˆ « l « =========================l & « ˆ ˆ « « _ { w ˆ « « ˆ « ˙ « naéng naéng möa lo moät mình Roài naøng.... toá cöôùp ñi cuoäc ñôøi ...naøng. b ˙ »»» « œ « »»» ˆ « ˙ »»» « œ « »»» ˆ « œ »œ »»»œ »œ »»»œ œ »»» » »» »»» w =========================l & l l l Sau ngöôøi veà ñaây ñeå tìm nhöng thoâi ñaõ maát coøn ñaâu
  2. « « « « « « « « ˆ »œ »œ « « « « « »» »» « « « &b ˙ « « « l ˙ « ˆ ˆ « « « « l ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ ========================= l « « ˆ lw = « OÂi buoàn laøm sao ñoài thoâng xöa nay vaéng boùng ngöôøi yeâu b « « ˙ « « « l « « « ˆ « ˙ « « « l « « ˆ « « « ˆ l « « œ l « « ˆ « « « « « « « « « »»» ˆ « « « « « « ˙ ˆ « ˆ « ˆ « « « « « ˆ ˆ & ˆ « « ˆ « ========================= « OÂi ñôøi hôïp tan Hôïp roài tan nhö maây kia gaëp gioù Chaøng töông b œ »œ œ »œ »œ œ »»» »» »»» »» » »»» ˙ »»» œ œ « w »»» »» « œ Œ « « »»» =========================l l & l » ˆ l « l « _ ˆ « « ˆ « £ tö bao ñeâm veà beân aáy Vaéng ñi töø ñaáy Roài moä « « œ b « « « « « « « « ˆ « « « « lw « « « « « « « « « « « & « « ˆ « « _ l « « « « ˆ « ˆ « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ =========================lˆ l « ˙ « « »»» ˆ « « chaøng ñaõ ñöôïc ôû caïnh naøng nhö lôøi xöa theà öôùc Naèm hiu « « « « b œ « « « « « »»» « « « « « ˆ « « « ˆ « »»» »œ « « »œ »œ w « œ « « » »» » ˆ ˆ ˙ œ œ » » » « « ˆ « l ˆ « =========================l & ˆ ˆ « « l l »» »» »» haét ñeán ngaøn thu an giaác döôùi moä saâu ñaát khoâ Qua bao »» » »»» l œ « « « « « ˆ l w l « « « l b œ »œ »»»œ »œ »œ œ »»» »» ========================= & »»» « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « « « ˙ ˆ ˆ « « « naêm reâu xanh phuû che kín aâm u chaúng nhang khoùi Trôøi xui £ « « « « « « ˆ « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « « « « « « b « « « « « « l « « ˆ « ˆ « « « l « « « ˆ « « « ˆ « _ « ˆ w l «. Œ ” « ˆ « « « « « ========================= & « ˆ ˆ « ˙ « chi treân caây coøn laù uùa laù xanh ñaõ ruïng roài.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản