Bài hát đời vẫn mãi lang thang - Lê Vũ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
11
download

Bài hát đời vẫn mãi lang thang - Lê Vũ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đời vẫn mãi lang thang - lê vũ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đời vẫn mãi lang thang - Lê Vũ (lời bài hát có nốt)

  1. Ñôøi vaãn maõi lang thang. thô Mieân Du #4 Ó « «. « « « nhaïc Leâ Vuõ « « « « l ˙ « œ« « « & 4 « « ˆ ˆ ˆ j. k « « « ˆ »»» j « j « « K« « l ˙ »»» j. ˆ ˆ « ˆ « ====================== l j « j « « « « « «= j kj j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « Trôøi muøa Thu khoâng naéng Söông vaãn nôû giaêng giaêng Moät mình treân ñöôøng # ˙ « « « « »»» « « « « « « j « j. k ˆ j « ˆ ˆ « ˆ l « œ. « « « l « J « « « »»» ˆ ˆ ˆ kj j « « « « =========================l & œ. « œ œ »J « »J »J »» ˆ »» »» k « ˙ « ˙ « vaéng Coâ ñôn em caâm laëng Gioù run ñoâi vai gaày Toùc hôøn theo maây # ˙ œ. « œ œ »J « »J »J « « « « « « »»» »» ˆ »» »» l ˙ k « »»» =========================l & ˆ ˆ « « l w j. k j « « « ˆ ˆj « bay Maét saàu vöông coû caây Anh nôi naøo coù hay # « « « « « « œ œ « « « « « « « ˙ « ˆ ˆ ˆ ˆ l ˙ j j j j »»» « « « « « « « « « J J « l « j #ˆ « »»» »»» ˆ =========================l & j « « ˙ « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « Em mô voøng tay aám Anh vaãn maõi xa xaêm Em leû loi aâm # « « « « J J « l « « œ œ œ « »J »J »J « « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ _ « j kkj j « « « « « « ˙ « œ œ #ˆ « »»» »»» « =========================l & _ ˆ j « j « « ˙ « ˆ »» »» »» j « « ˙ « ˆ « thaàm Anh baây giôø tình caâm Tình ñaõ döùt ñöôøng tô Ngöôøi xöa ñaõ höõng # ˙ œ œ « œ »J »J « »J œ « « œ l »»» »» »» ˆ »» l ˙ j « »»» =========================l & J « « J »»» ˆ ˆ »»» j j « « w hôø Em chim trôøi bô vô Soáng laëng theo boùng môø # « « « « « & «« « « ˆ « « ˆ « l « « j k « ˆ « j « « « ˙ « «. œ œ œ « K »J »J l ˙ j ˆ « »»» »» »» =========================l ˙ « j. ˆ « »»» « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j. k j j « « « « Ñôøi sao mau ñoåi thay Tình nhö thoaùng maây bay Anh thay tình nhö # « « « « « œ œ « « ˙ « « œ œ « « »J J « ˙ « « « « « l ˙ j. k j ˆ ˆ ˆ « « « j »»» ˆ « =========================l & j j l »»» »J »K « « »» »» ˆ ˆ « « ˆ ˆ »» »»» j. k « « laù Ñoåi maøu theo coû caây Uyeân öông ñaønh gaõy caùnh Buoàn naøo vaãn vaây # « œ « « « »K « « « « « « & ˙ »»» ˆ »» ˆ ˆ l ˙ j. « j « j « »»» « « « « l w ˆ ˆ « ˆ j. k ˆ j « « j « ========================= =” quanh Em höõng hôø naêm thaùng ñôøi vaãn maõi lang thang.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản