Bài hát dòng vần xoay - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
12
download

Bài hát dòng vần xoay - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dòng vần xoay - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dòng vần xoay - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Doøng vaàn xoay. #3 « « Vuõ thaønh An 4 « « « « « « l œ « l « « #ˆ « « ˆ=l « « « « »»» « « _ ˆ ˆ ˙ « « « « « ˆ « ˆ ˆ « & « « _ _ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « « « ====================== _ _ « _ « « « « ˆ « « « « Doøng thôøi gian vaàn xoay neân thaùng ngaøy chaúng ñôïi ai duø ñoâi ba # « « « « #ˆ « « « Boït beøo ñang daït con troâi soùng gaøo hoaëc coû khoâ hoaëc caây cao « « œ »» « « « ˆ ˙ « « « ˆ « ˆ « « l »»» ˙ « « « « ˆ « ˆ « =========================l & l « « ˆ « » l œ œ. »»» »»» « j ˆ= « phuùt giaây loaøi ngöôøi vaãn cuøng nhau ñang löôùt bay theânh thang trôøi # ˙. nuùi cao Duø laø chim trôøi hay con kieán naâu vaãn coù tình »»» œ »»» «. « ˆ « « « l «. « ˙ « « ˆ « « = j ˆ « « =========================l & l l « « ˆ « « ˆ « maây meânh mang voøng tay veà con ñöôøng # yeâu vaãn say tình yeâu vaãn coù taâm « « « Œ l « « « « « « l « « _ ˙ « « ˆ « «. « « l ˙ ========================= & l ˙ « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « ˆ _ _ « _ « «= « ˆ « ˆ tình ngaát ngaây Cuoàn cuoän muoân truøng quay neân # œ « « « « « #ˆ « « « hoàn bieát yeâu « »»» « « « « ˆ l « « « « « « « #ˆ « « « ˙ l _ _ « _ ˆ « ========================= & « « « « « ˆ ˙ « « « ˆ « « « «=l « « « « « l « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ saéc maøu nguøn nguït giao ñoäng vun neân nuùi cao Daäp dìu theo thôøi gian vun # œ ˙ »»» œ œ. « « « « »»» »»» »»» ˆ l ˙. « j »»» « =========================l & l l œ »»» «. ˆ « « l «. j ˆ « ˙ « vuùt mau coù ñoâi haûi aâu löôùt qua vöïc saâu # « « « « « ˆ ˆ « l « « « ˆ « « l «. « Œ l « « « l ˆ « & « « _ ˙ « ˆ « « « l « ========================= ˙ ˙ « «. « ˆ _ « « ˆ « j ñeán phöông trôøi naøo aáp yeâu Traûi töø thieân # œ œ. « ˙. « »»» »»» « l »»» j ˆ « ˙ Œ ˙ »»» ========================= & l l »»» « l «. l œ « « l ˙ « « l ˆ « « ˙ « »»» « « »»» « « ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ thu ñaõ haèn saâu daáu tình yeâu vaãn coøn luoân maõi töø # « » « « Œ « « l œ œ. « l ˙. « « l _. « ˆ ˆ « »»» »»» =========================l & l_ j « j ˆ »» « l ˙ »»» Œ= « _. ˙ « « ˙ « « ˆ « ñaàu Roài töø hoâm nay maõi coøn say # ˙ « »»» « « l «. ˆ « ˙ « œ « « »»» « « l ˙ « l «. ˆ ˆ « « »»» « « ˆ ˙ « « « Œ= ========================= & l l « ˙ « ” nhöõng noàng cay vaãn coøn luoân maõi tình naøy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản