Bài hát dư âm mùa giáng sinh - Ngân Giang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
298
lượt xem
69
download

Bài hát dư âm mùa giáng sinh - Ngân Giang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dư âm mùa giáng sinh - ngân giang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dư âm mùa giáng sinh - Ngân Giang (lời bài hát có nốt)

  1. Dö aâm muøa Giaùng sinh. # c ‰ »œ »œ « . « « «£ ˆ Ngaân Giang « « « « « « «£ « « « « « « »» » « ˆ ˆ ˆ « l l ‰ « ˆ « « « « « =l « « « « « ˆ « « « “{ « j ˆ « « « « ===================== & » w « « « ˆ « « «_ j ˆ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ «« « ˆ Baøi haùt ñeâm ñoâng chaïnh loøng toâi nhôù nhieàu Taø aùo No el thöôùt tha trong chieàu # « « « « œ œ. œ « « Töø khaép muoân phöông loøng thaønh luoân höôùng veà Cuøng Chuùa Ngoâi Hai saùng danh treân trôøi « ‰ « « « ˆ ˆ « « « « l œ. « « « »»» »J »»» »» « « »» ˆ « « «= & w « l ˆ « _ ˆ j « « ˆ ======================= l ˆ. « « « ˆ nao Daäp dìu treân ñöôøng ñi leã Laáp laùnh sao ñeâm tuyeät cao Nguyeän caàu yeân bình nhaân theá Giöõ vöõng tin yeâu troïn... # 1.« « « «£ « « « «. ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ l w ” «. « « « « { « « « « « « =l ˆ. « « « « « _ ˆ ˆ « « « 2. & ˆ « « j ˆ « « ======================= ˆ « j ˆ « ˆ ˆ « « « « vôøi Ñeïp thay oâi muøa sao saùng # « « « « « Œ « «£ « « « « « ...ñôøi Baøi Thaùnh ca ngoït ñaàu « Œ « l «. « « « « l & ˙ ˆ ˆ « ˆ ˆ « ˆ j j « « ˆ j w « « « « « « « ˆ « ˆ _ _= j j « « « « « « « « _ l ======================= l _ _ « ˆ « « « _ ˆ « ˆ j j _ ˆ « « ˆ « « « « « « « »œ . »»œ « « moâi Queâ höông chinh chieán ñaõ laâu roài Ngöôøi ngoaøi bieân cöông vaãn mieät maøi # «. « ˆ ˆ ˆ l «. « « « j « j « « « j « « ˆ « « »» ˆ j « « « ˆ « « « ======================= l & ˆ « j j ˆ ˆ « « ˆ «= £ « « . « « «£ « ñi Maáy muøa Giaùng sinh Giaùng sinh Nieàm nhôù baâng khuaâng tìm # « « « « « œ »»œ »œ w ‰ « œ »œ « ˆ ˆ « « ˆ «« « « « « « « « ˆ « « »»» » » l « « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ======================= & ˆ l » « »» »» « « « « =l «« ˆ ˆ £ ˆ j « £ ‰ « « « ˆ « « « « veà Hoaø theo khuùc nhaïc möøng Chuùa sinh ra ñôøi Vaø cuõng ñeâm nay moät ngöôøi oâm kyû # « « « « « « « « « « « « « « l ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « ‰ « « « « «=l « «« « « «« « ˆˆ ˆ & w l «« ˆ «_ w l « ======================= j ˆ « ˆ « ˆ « « « « ˆ ˆ. _ « j « nieäm Ngoài ñeám sao ñeâm cheùp cho xuoâi vaàn thô Gôûi veà cho ngöôøi bieân # œ . œ »œ . « « »J »» »œ « « « «« « & »»» »» » « « l «. ˆ « ˆ « « ======================= ” ˆ ˆ. « « « « « ˆ« ˆ l « « «« « ˆ w = « j ˆ « giôùi Chieán ñaáu xoâng pha ñòa ñaàu Moät dö aâm muøa Giaùng sinh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản