Bài hát dư âm - Nguyễn Văn Tý (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
517
lượt xem
119
download

Bài hát dư âm - Nguyễn Văn Tý (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dư âm - nguyễn văn tý (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dư âm - Nguyễn Văn Tý (lời bài hát có nốt)

  1. Dö AÂm. Nguyeãn Vaên Tyù. ## 2 ‰ . « « « « « 4 « « « « « « « « « « « « ˆ. ˆ l“l { « « « « l « « « . « l « =l « « ˆ. « ˆ. « « ˆ « « k ˆ « « ===================== & ˆ _. « « « ˙ « ˆ « _ « ˆ ˆ ˆ « Ñeâm qua mô daùng em ñang oâm ñaøn dìu muoân tieáng tô ## « « « « »œ . »œ œ . »œ « . « « « « ...haùt em nhö lôøi nguyeän ñeïp bao giaác mô « « «. « « « « « « ˆ ˆ. ˆ ========================= l & « « « « ˙ « « ˆ. « l »» »» »»» »» l « ˆ « « l « ˆ « ˆ. ˆ « « « « « « « « « « « ˆ « l ˆ. ˆ = « ˆ « Khoâng gian traàm laéng nhö aâu yeám ru ai trong giaác mô Maùi toùc nheï Anh nhö laàu vaéng em nhö aùnh traêng gieo muoân yù thô Muoán noùi cuøng ## « « « « ˆ « « « « « « « « « « ˙ « ˆ. « « « l « « « « « ˙ « ˆ. _ « l ˆ. « « « « « ˆ « « « « « « . ˆ l ˆ. ˆ « . =l « « « « « _ _ ========================= & l « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « rung traêng vôøn laøn soùng Yeâu ai anh naén cung ñaøn ñaày em ñoâi laàn trìu meán Tim anh baêng giaù ñang ngaïi nguøng ## « « « « 1. « « « « « « « « «. « « « l « « ˆ « ˆ ˆ. « ” « « ‰ « ll « « 2. & « « ˆ. « ˙ « ˆ ˆ ˆ « « « « «{ ˙ l ˆ. « « « ========================= l « l« « j ˆ ˆ « « ˙ « = vôi ñoâi maét xa vôøi Anh yeâu tieáng... « « « « caâu naêm thaùng mong.. ...chôø Heïn em ## « « « « ˙ « « œ œ l « « « « « « . « ˆ . « l »»» ˆ « « ˆ « « ˆ »»» »»» « ˙ « « « ˆ. l ˆ. ˆ « « l _ = « « ========================= l & « l ˆ « « _ « « ˙ « töø muoân kieáp tröôùc Nhôù em maáy thuôû baïc ñaàu ## « « « « £ « «« « _ _ _ « « « « ˙ ˆ. « « « « ˆ « « « « =========================l & « « « « « « « « « « l «. « ‰ « l « « « ˆ l « l « ˆ « « « l « ˆ. « _ _ « _ « « « « ˆ _. « ˆ « _ ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « _ ˆ « j ˆ ˆ « « « _ « « ˆ ˆ « « ˙ « Anh ñaõ aâu saàu vì ñöôøng tô vöông vaán Em ñeå cung ñaøn ## « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ. « « « ˆ. « « « « . ˆ « « ˆ ˆ. ˆ l « « «« «« ˙ « « « « « ll « « « « l « « « « l « ˆ. « « ˆ ˆ. « « « « =========================l & ˆ « « «« « ˙ « _. « « « « « ˆ l ˆ _. ˆ ˆ « « _ ˆ « « «« « « «« « « « ˆ ˆ. « « ñöa anh veà ñaâu? Dö aâm tieáng haùt reo leân trong loøng anh bao nhôù nhung ## « « « « . »œ œ œ . œ « . ˆ « « « « « « « l »» »»» »»» »»» ˆ « « « « « « ˆ. ˆ ˙ «« « «« « l ˙ « « « & ˆ. ˆ ˆ. « « «« « =========================l ˆ l l « l ˆ. « « ˆ Ñeâ meâ loøng nhôù ñeâm qua giaác mô moâi em heù rung Anh muoán thaønh maây ## « « « «« « « « «« « « « « « « «« « « « «« « l « ˆ. « « « ˙ ˆ ˆ. _ « ˆ. « « « « « ˆ « « « « « ˙ l « ˆ ˆ . ˆ l « « _. _ l « . « ˆ. « l « « « « « ˆ. « « « « ˆ « « « ========================= & ˆ « «« ˆ « « ˆ ˆ ˆ l« Œ ” « ˆ « nöông nhôø laøn gioù Ñöa anh tôùi coõi mô hoà naøo ñaây muoân kieáp beân naøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản