Bài hát du mục - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
226
lượt xem
58
download

Bài hát du mục - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát du mục - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát du mục - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Du muïc. bbb c « Trònh coâng Sôn « « « «. « « « « l « « ====================== l & ll _ « « ˆ j _. ˆ « « « « _ «. ˆ « ˆ « « « « « _ j « _ ˆ « «. « _ ˆ « _ « ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ _= « j « _ ˆ « b b b « « « « . « l « « « « . « l « . « « œ . œ l « . « « œ . =l Ñaøn boø vaøo thaønh phoá ñeâm buoàn vaéng buoàn hôn Ñaøn « « « « _. « _ « « « « « »»» ˆ ˆ « ˆˆˆ ˆ « «« j « ˆ ««« « ˆ ˆ« ========================= & «. _« « _ ˆ«ˆ « j «ˆ »J « ˆ « »» »» ˆ « « » « ˆ « « j ˆ « _ « « ˆ « « « boø vaøo thaønh phoá khoâng coøn ai hoûi thaêm Ñaøn boø tìm doøng soâng Nhöng doøng nöôùc caïn khoâ Ñaøn bbb « « « « « « « « l « Œ « « « « l « . « « l « Œ Œ =l ‰« «. « ˆ ˆ « « « _. ˆ « «« _ ========================= & ˆ ˆˆ « «« _ « « « « « «« « « j _ _ _ ˆ « « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ˙ ˆ « « « «« «j « _ j « _ ˆ « ˆ « ˆ « boø boãng thaáy buoàn boãng thaáy buoàn Roài moät hoâm ñöùng mô maây ngaøn Moät bbb « «« « « « «. «« ˆ ========================= l & « « l _. j « ˆ « «« « « _ «. ˆ« «« « « ˆ « l _ « « « «. «« « « ˆ « «= j ˆ « « _. « _ ˆ « _« « «ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « _ _. j ˆ _ « « ˆ « « « _« « «ˆ ˆ « « « « « «. « « œ. œ «. « « œ. « « « « « « « ngöôøi vaøo thaønh phoá Ñeám töøng böôùc buoàn teânh Moät ngöôøi vaøo thaønh phoá khoâng bbb « « « « . « l ˆ « ˆ »»» «_ ˆ ˆ « « « ˆ«« « « ˆ« j »J « « « »» »» l ˆ « « » « ˆ« ˆ « l ˆ . « « _. « ˆ ========================= l & _. « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ«« ˆ« « « «ˆˆ «« j « = coøn ai ngöôøi quen Ngöôøi tìm veà ñoàng xanh nhöng ñoàng ñaõ boû khoâng Roài ngöôøi boãng thaáy buoàn bbb « Œ « « « « « . « « « « l « « _ l _ Œ Œ ‰ œ »œ l l »»»œ . »»» »» »œ »œ œ . »» » »»» œ »J boãng thaáy j ˆ ˆ ˆ « « « j˙ ========================= l & j ˆ « »» = « _ « _ ˆ « _ _ « « « « ˆ j j « _ ˆ « « « « ˆ « « bbb « . « ˆ « . « « buoàn ngöôøi chôït nghe xoùt xa ñaát mình OÂi queâ höông ñaõ laàm than sao « «« « « l «« ˆ « « « « « «. « « « « « «« « ««« «ˆ « ˆ « « _ _ « « ˆ ========================= & ˆ ˆ « «_ ˆ « « ˆ «« ˆ « « «« « «ˆˆ «« « _ l « . _ _ «_l _. «_« . =l « « « _ _. ˆ_ ˆ ˆ « «« ˆ« « ˆ «. j ˆ « « « ˆ jˆ « «« ˆ « « ˆ« « « « b b « . « « »œ . œ »œ œ . œ »œ œ . œ œ . œ »œ »œ . œ œ »œ . »»» »»» »» « « « ˆ «« coøn coøn chieán tranh Meï giaø heát chôø mong ñaõ nguû yeân Meï giaø maõi nguû yeân Buoâng lôøi ru ««» »»» »» »»» »»» »» »»» »»» »œ »»» b « ˆ«» «« »»» »» » « «« ˆ« cho muoân ˆ « ˆ ========================= & l » » l » l ˆ « «« « ˆ . =l j « naêm Buoâng voøng noâi cho hö khoâng cho hö khoâng Buoâng baøn tay con ñi hoang con ñi hoang moät ñôøi bbb « . « « « l l « « « « . « l « « « « ˆ _ _. _ _ _ « « « _. « _ « . _ l _ _ ˆ « « ««« « « « . =l « con ñi « ˆ « « « « «ˆ ˆ « ========================= & « ˆ _ _. « ˆ « « ˆ j j ˆ ˆ « « « j « « ˆ ˆ _ _ ««ˆ ˆ ˆ«« « « « « ««« « « «. ˆ « « « j ˆ j ˆ « « ˆ « « « « . phoá nghe hoang phaän naøy Ñaøn boø vaøo thaønh phoá reo buoàn tieáng haït chuoâng Moät ngöôøi vaøo thaønh bb « « «. « «. « « œ. « ˆ »»» J »œ «. « « œ & b _. « « ˆ « « «« « ˆ ˆ« « _ˆ ========================= l « « « l « j « ˆ « ˆ « « ˆ « »» l « ˆ « « « ˆ « »»» ˆ «= « j ˆ « hoàn giaù laïnh baêng Ngöôøi tìm veà ñaàu non nhöng röøng ñaõ boû hoang Roài bbb « «« « «« «ˆ « ˆ « _. « ˆ l « Œ « « « « l «. « « « « _ « « « « Œ Œ= Œ” & «. ˆ « ˆ « ˆ « _ ========================= « « « « ˆ « _ _ « ˆ ˆ « _ l_ ˆ « j « « ˆ « « ˆ « j j _ « j « ˆ « j˙« « ˆ « ngöôøi boãng heát buoàn Ñaõ heát buoàn Ngöôøi laëng nghe ñaù leân trong mình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản