Bài hát em có còn thắt bím - Vũ Hoàng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
8
download

Bài hát em có còn thắt bím - Vũ Hoàng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em có còn thắt bím - vũ hoàng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em có còn thắt bím - Vũ Hoàng (lời bài hát có nốt)

  1. Em coù coøn thaét bím ? nhaïc : Vuõ Hoaøng thô : Leâ Nhöôïc Thuûy ### 4 « « « « « « « « ˆ w « « « « « & 4 ll ˆ ˆ « « « l « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « l « « « « _ l_ = ======================l« « « « w _ ˆ « « ˆ ### Ñaát trôøi chôït meânh mang Cho hoàn ta yeân laëng « œ œ œ »»»œ l w « »»» »»» »»» œ œ œ œ œ w »»» »»» »»» »»» »»» =========================l & ˆ « l l ### « « Tìm nhau trong xa vaéng Em laøm nhöõng côn möa « « « « « ˆ ˆ « « « l w œ « œ « « » « »» « « l »» ˆ » « =========================l & _ ˆ « ˆ « « ˆ « « l w « ˆ ˆ « ### « « ˙. Coù phaûi chuøm maän hoàng Thaáp vöôøn caây muøa haï « « « »œ œ l w »»» »»»œ « œ « « l w »»» « « »»» œ »œ »»» »» ˆ ˆ « « « ˆ »» =========================l & « l « ˆ « « ˆ ˆ « l ### ˙ Ngôõ trong töøng chieác laù Öôùp tình yeâu noàng naøn Gioù »»» œ œ »œ w »»» »»» »» ˙. »»» œ »œ ˙ « œ œ ˙ Œ œ »»» »» »» « »» »»» »»» ˆ » « »»» =========================l & l l l» l ### ˙ ru muøa höông xöa Maây löõng lôø laøn maây tím Em « œ »»» . œ œ »»» »» »»» « »»» l ˙ ˆ « œ l ˙ »»» ========================= & »»» » l˙ Œ « l˙ œ œ l »»» » « »»» »» »»» ˆ « ### « œ « «« « »»» « « « w coù coøn thaét bím Ñeå ai ngaån ngô tìm Ñeå ai ngaån ngô w ˆ « ˆ «« l « ˆ«« œ œ œ œ »»»œ w »»» »» »» »»» & l ˆ « =========================l l » » l tìm Vaàng traêng môø hö aûo Treo beân ñôøi mong manh ### œ « œ œ »»œ w »»» » « « 1. « « « « w « »»» « »»» l œ « « ˆ « l »»» ˆ ˆ « ˆ 2. ========================= & ˆ « l « « lw ”w lw ” Nhôù doøng soâng gioâng baõo Vaãn tìm veà bieån xanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản