Bài hát em còn nhớ hay em đã quên - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
320
lượt xem
153
download

Bài hát em còn nhớ hay em đã quên - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em còn nhớ hay em đã quên - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em còn nhớ hay em đã quên - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Em coøn nhôù hay em ñaõ queân #3 « Trònh coâng Sôn « « « « ˆ « « « « « « «« ˆ« «. & 4 «_ “ ˆ « « « « l « j « « ˆ ˆ « « « « ˆ l ˆ. « « « ˆ « « ˆ ˆ _ « « « « « « ======================l «ˆ « ˙ « « j « « ˆ « Em coøn nhôù hay em ñaõ queân Nhôù Saøi Goøn möa roài chôït # œ. œ œ œ « ...nhôù hay em daõ queân Nhôù Saøi Goøn moãi chieàu gaëp »»» »J »»» »» »» «. œ « « ˆ « »J « ˆ l « »» ˆ « « « « ˙ « « « « l «. « « ˆ « « #ˆ « «= « « « « ˆ « » l ========================= l & « « ˆ ˆ « « « ˆ j naéng Nhôù phoá xöa quen bieát teân baøn chaân Nhôù ñeøn ñöôøng töøng ñeâm thao # « « « « « »œ »œ ˙ « « gôõ Nhôù moùn aên quen nhôù ly cheø thôm Nhôù baïn beø chaøo nhau quen « ˙ « « « ˆ . « »» » »» ˆ « l « ˆ » l » « « « « ˆ « « « « « « « « l «. « « « l « « « ˙ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « j ˆ _ « « « ========================= l & « « « ˆ j ˆ = « thöùc Saùng cho em voøm laù me xanh Em coøn nhôù hay em ñaõ queân Beân haøng # œ. œ œ œ »»» »J »»» »»» ˙ ‰ œ « « ‰ « « « Œ « tieáng Phoá em qua gaïch ngoùi quen teân Em coøn nhôù hay em ñaõ queân Khi chieàu J l« « « l « « « « »» »»» ========================= & l »»» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j « l #˙ « « « « « « l _. _ « =l _ _ « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ j « xoùm ñoâi khigheù thaêm Coù hai muøa vaãn ñi veà Coù con ñöôøng naèm nghe naéng # «« ## « « « « « xuoáng beân soâng nöôùc leân EÙn noâ ñuøa giöõa phoá nhaø Coù naéng vaøng laïc treân loái & ««. ˙ « #ˆ nˆ l l # # « . « « « l « l« «« «« ˆ ˆ « « ˙ ========================= l « ˙ « j ˆ ˆ « « « « œ œ «. »»» »»» l « ˆ « « « « « « «= j « « ˆ ˆ « « _ ˆ « möa Em ra ñi nôi naøy vaãn theá Laù vaãn xanh treân con ñöôøng #### « « « . œ « « « . œ »œ »œ œ . œ »œ œ œ « « ñi Em ra ñi nôi naøy vaãn theá Vaãn coù em trong tim cuûa « « ˆ l « »J « « l « »J »» »» l »»» »J »» »»» l »»» « « =l « « ˆ »» « « ˆ »» ˆ « « ˆ « « ˆ ========================= & « »» ˆ ˆ « « « _ ˙ « nhoû Vöôøn xöa vaãn coù tieáng Meï ru Coù tieáng em thô coù chuùt naéng trong tieáng gaø #### . #n Meï Thaønh phoá vaãn coù nhöõng giaác mô Vaãn soáng thieát tha vaãn laáp laùnh hoa treân ñöôøng ˙ l œ Œ « « l l n n « . « « ˆ l « « ˆ l « . « « « l œ . œ œ =l »»» »»» « « «« ˆ_ ========================= & « « ˆ j « « ˙ ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « »»» ˆ ˆ « « « « « « « ˆ_ « j « »J »»» »œ »» »» « ˆ « ˆ « tröa Em coøn nhôù hay em ñaõ queân Nhôù ñöôøng daøi qua caàu laïi noái Nhôù nhöõng con # « « « « « « « « « « « « œ œ ñi Em coøn nhôù hay em ñaõ queân Nhôù Saøi Goøn nhöõng chieàu loäng gioù Laù haùt nhö «. œ « « « ˆ J « « l « « »»» « « ˙ ˆ « « « « l ˆ. « « « l « « « « « « ˆ ˆ « « #ˆ ˆ « ˙ « « « ˆ . « »»» »» ˆ « l « ˆ = « « « « » ˆ j ========================= l & ˆ ˆ j soâng noái bao doøng kinh Nhôù ngöïa thoà ngoaïi oâ xa vaéng Noái xoân xao haøng phoá ñeâm # ˙ « « œ . œ »œ »»œ ˙ möa suoát con ñöôøng ñi Coù maët ñöôøng vaøng hoa nhö gaám Coù khoâng gian maøu aùo bay & »»» « « l «. « « « l « « _ « « « « « « ˆ ˆ « « ˙ « « « ˆ « « ˆ « j« ˆ « ========================= l « « »»» ˆ « l « « ˆ « »J »» » »» »» l » ‰ œ »J »» = ˆ ñeâm Em coøn nhôù hay em ñaõ queân Trong loøng phoá möa ñeâm troùi chaân Döôùi # « « ‰ « « « Œ leân Em coøn nhôù hay em ñaõ queân Queâ nhaø ñoù naêm xöa coù em Coù « « « « « « « ˆ ˆ ˆ l ˆ ˆ « « « « « j « « « l _ _ « « l «. l « Œ « _ ” ========================= & l #˙ « « « _ _. « « « « « « « ˆ ˙ ˆ « « ˆ « « « « « = ˆ « « ˆ « « ˆ « j ˆ « ˆ « hieân nhìn nöôùc daâng traøn Phoá boãng laø doøng soâng uoán quanh Em coøn... boùng döøa coù caâu hoø Coù con ñöôøng chôû möa naéng ñi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản