Bài hát em đến thăm anh đêm ba mươi - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
200
lượt xem
65
download

Bài hát em đến thăm anh đêm ba mươi - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em đến thăm anh đêm ba mươi - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em đến thăm anh đêm ba mươi - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Em ñeán thaêm anh ñeâm ba möôi. nhaïc : Vuõ thaønh An thô : Nguyeãn ñình Toaøn #4 ‰ « « « « « « « « & 4 « ˆ ˆ « « « l w l ‰ « « « « « « « l w =l ˆ j « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ ====================== « « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ j « ˆ ˆ Em ñeán thaêm anh ñeâm ba möôi Coøn ñeâm naøo vui baèng ñeâm ba möôi # ‰ « « « £ ‰ « « « « £ « «. « « « « « « « l « ˆ « _ « « « ˆ « ˆ ˆ =========================l & j ˆ « l « « « _ _ _ l « « «= j ˆ ˆ ˆ « ˆ « j« ˆ « « « _ « ˆ ˆ ˙ ˆ « « « _ _ w « « « « « ˆ « « Anh noùi vôùi ngöôøi phu queùt ñöôøng Xin chieác laù vaøng laøm baèng chöùng yeâu em # « Œ «« £ £ « « « « ˙ Œ « ˆ l _ » « « « « « « « & «˙ « « « «. ««l _ ˆˆ « ˆ « _« ˆ « « » _ « _ _ l» =========================l j « « ˆ ˆ« « « « _. « « _ « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ _ ˆ « « « « j « = ˆ « « ˆ « £ Tay em laïnh ñeå cho tình mình aám Moâi em meàm cho giaác nguû anh # « « « « œ « « « « « Œ « ˆ l « « « ˆ « « « «. ========================= & ˙ j « « « »» « « ˆ » l « ˆ ˆ « ˙ « Œ « « =l « ˆ « « « ˆ ˆ « £ thôm Sao giao thöøa xanh trong ñoâi maét ngoan Trôøi saép # œ. « « œ ˙ ‰ œ œ »œ « ˆ « ˆ « « « ˆ œ « « »»» l »»» »J » » « « « « « « « « »» » » « « « « « « « « »»» »J ˆ ˆ »» « « =========================l & « « ˆ ˆ « «= » l ˆ « « ˆ ˆ « teát hay loøng mình ñang teát Thaùng ngaøy ñaõ troâi qua tình cuõng phoâi pha ngöôøi khuaát # ˙ »»» ‰ œ « « »J « « l « « « « « « « « l « ˆ »» « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « ˆ _ _ =========================l & ˆ « « ˆ « « « _ « ˆ ˆ _ = w « xa Chæ coøn chuùt höông xöa roài cuõng phong ba ruïng cuøng muøa # ‰ « « « « « « « « « « « w ‰ « « ˆ « « « « w « « ˆ « « « ˆ l « _ « « _ « ˆ « ˆ « « ˆ « « « l « « « « « « « l = =========================l & j ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « j ˆ « « ˆ Doøng soâng ñeâm hoàn ñen saâu thao thöùc Ngaøn vì sao moïc hay leä khoùc nhau »J »œ œ « ˆ « « w # ‰ œ»» » »»» « « « ˆ « « « « l ˆ « ˆ « ‰ œ « « « « J « « « « « « l «. = » ========================= & l « ˆ ˆ ˆ _ _ « Œ” »»» « « « « « _ ˆ « « _ ˙ « ˆ « ˆ « « « Ñaù buoàn cheát theo sau ngaøy vöïc saâu Rôùt hoaøi xuoáng hö khoâng cuoäc tình ñau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản