Bài hát em đi trên cỏ non - Bắc Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
273
lượt xem
93
download

Bài hát em đi trên cỏ non - Bắc Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em đi trên cỏ non - bắc sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em đi trên cỏ non - Bắc Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Em ñi treân coû non. Baéc Sôn bbb 2 œ œ œ œ »J »J »J »J »» »» »» »» l œ »»» « œ « « « »J l ‰ « ˆ « «=l « « « « & 4 “{ ====================== j ˆ »» « « « _ _ ˆ ˆ ˆ j j « « Em ñi treân coû non moïc oâm ñoâi bôø ñöoøng Em queân teân luoáng rau caøng cua moïc bôø theàm bbb « « ˙ « »J œ»» »J œ»» »J œ»» œ »J »» œ. œ « »J K « »» j « =l »»» ˆ « « ˆ j « ======================== & l l ñeâ Em che nghieâng noùn laù chaân ruït reø xöa Nhöng em khoâng theå queân caây caàu döøa « « bbb ‰ œ « ˆ « l ˙ »J « « « »» « « ˆ ˆ j « »»» »J œ»» »J œ»» œ « « »K « « = k j »» ˆ ˆ « « ======================== l & l qua nhòp caàu tre Queâ höông em ôû ngoaïi möa ruïng gioït möa Cha ñöa em ñi bbb « « « « « « »J j j « « « « _ « l ‰ nˆ « œ l « . « « _ =l « ˆ »» ˆ « « « j k « « ˆ ˆ « ======================== & _. ˆ « ˆ « k ˆ j ˆ « « « j « j « j _ j « ˆ « thaønh xoùm nhaø tranh Em qua maáy soâng vöôït maáy ñeøo hoïc ngoâi tröôøng xa Chaân em beù nhoû sôï laám buøn bbb ‰ « « « « « « « ˆ « « j l ≈ « _ _ _ _ _= j « ˆ « « « « « « « « _ _ _ l « ======================== l & « « « ˆ _ _ _ « « j ˆ ˆ « k j « k « ˆ « ˆ « ˆ _ « _ « _ k« ˆ « ˆ « « « « « « « « ˆ « ˆ j ˆ « daãu treøo leân ñænh cao maáy nuùi cuõng laën loäi veà Cha ngoài xuoáng coõng em Cha noùi (con) cöôõi ngöïa ngöïa... bbb »J »J »J »J œ œ œ œ l l »» »» »» »» = 1. 2. & « « _ ˙ « { « ======================== l ” _ « ˙ « thaêm ...phi Xaùm khoùi xaùm chaân « « bbb œ »»» »J œ»» « « j l ˆ »J « « »J ‰ œ « ˆ œ »» « « »» « ˆ ˙ »»» & « ======================== l l = maây hoûi loøng coù phaûi söông bay? J J J « b b b œ œ œ nˆ »»» »»» »»» j ========================= & « « l nˆ « « « « l ‰ « « « l « « « « « j « ˆ « « ˆ « « j ˆ _ « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « « j « _ ˆ « Traéng aùo traéng ai ñi voäi vaøng boùng daùng thô
  2. bbb « « « « « « « « j k « ˆ ˆ _ ˆ « « ˆ « « « « « « « « k k ˆ ˆ _ _ « « « « « ˆ =========================l & l « « ˙ « k j « _ ˆ « « j l ˆ « j ngaây Tia naéng vaøng nhuoäm thoân xoùm bbb « « « « « l « « ˆ ˆ _ _ « k k j ˆ « « « « « ˆ « « ˙ « « « « « l « « _ _ « = ˆ ˆ _ « « k k « j « _ j j « « « « « ˆ ˆ ======================== l & j « j ˆ « ˆ « Côn gioù ruïng boâng böôûi traéng nghe coù gì nhö tha bbb « « « ˙ « l « « _ _ _ ˆ « _ « « ˆ « « k « k « j ˆ « « « « j j ˆ « l « « ======================== l & ˙ « = ˆ « thieát qua loái moøn chöa quen bieát bbb œ œ œ œ œ »J »J »K »K »J »» »» »» »» »» œ. œ « »J »» »K « »J œ j »» »» ˆ « ‰ « « « « « « « « « «= « ˆ _ _ ˆ ======================== l & l l ˆ ˆ j j « « Em chöa ñi treân coû non chöa töøng nghe maùt röôïi baøn bbb « « ˙ « »J œ»» »J œ»» œ œ œ »K »K »J »» »» »» ======================== & œ. œ « J »»» K « j « =l »»» ˆ « « j ˆ « l l chaân Em chöa qua maáy khuùc soâng chöa ñöôïc nhìn « « bbb ‰ œ « ˆ « »J « « « »» « « ˆ l ˆ ˙ »»» œ œ œ « »J »J »J « = j « l »» ======================== l & »» »» ˆ j « doi vònh chieàu hoâm Em chöa yeâu ngoaïi bbb « « « « « « »J j j « « « « _ « l ‰ nˆ « œ l « . « « _ =l « ˆ »» j « « « ˆ « ======================== & _. ˆ « ˆ « k ˆ j ˆ « « « j « j « j « ˆ ˆ _ k « « j ˆ « thaønh khi maø em chöa nghe traùi tim mình rung ñoäng bbb “ { ‰ « « « « l « « « ˆ « ======================== l & « j « « j l ≈_ _ _ _ _ _ ˆ « « « « « « «= « « _ « _ _ _ « _ _ « « ˆ « ˆ j j ˆ « « ˆ ˆ « « _ « _ « _ ˆ « « « « « k « ˆ ˆ « j « « ˆ « ˆ « ˆ « « Thuôû Meï ñôïi Cha thöông laém nhö ruoäng ñôïi phuø Thuôû Meï ñôïi Cha thöông laém nhö ruoäng ngaäp phuø... bbb « « 1. 2. ======================== ” & « _ ˙ « { ” « _ ˙ « = sa ...sa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản