Bài hát em hãy ngủ đi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
202
lượt xem
67
download

Bài hát em hãy ngủ đi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em hãy ngủ đi - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em hãy ngủ đi - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Em haõy nguû ñi b 2 Œ ‰ « ˆ »»œ «« « « « Trònh coâng Sôn b 4 «« » « « ll « ˆ « « « « « « « « ˆ l ˙ « ˆ ˆ « »»» œ œ œ »»» »»» »»» œ ======================l & l » » »» « « Röøng ñaõ chaùy vaø röøng ñaõ heùo Em haõy nguû b ˙ « « « ˆ « « « Ñoài ñöùng ngoùng vaø ñoài thaép naéng Em haõy nguû b »»» ˙ »»» œ »»» ‰ « « l œ « ˆ ========================= l & l l »»» « « « ˆ « « « «= « ˆ ˆ ñi Röøng ñaõ khoâ vaø röøng ñaõ b « « « « « « ˆ « « « « « ˙ « « ‰ « « ñi Maët ñaát im maët trôøi cuùi & b « ˙ « « « l ˆ « ˆ « ˆ l « « « « « ˙ « =========================l l l l « ˆ « « « « « « ˆ ˆ = « « taøn Em haõy nguû ñi Nguû ñi bb « ‰ « l « ‰ « « l ˙ œ »»œ »œ œ œ ‰ œ nhìn Em haõy nguû ñi Nguû ñi « « »»» » » »» » »J « ˆ « « « j ˆ « « ˆ « « « ˆ ˆ l »» » £»» » l »» ========================= l & »» = em ñoâi moâi löûa chaùy Nguû ñi em mi bb œ ‰ « « « «« « ‰ « ˆ »»œ ‰ « « em ñoâi vai luïa maùt Nguû ñi em da »»» « « « « «l ˙ « ˆ « « «« « «l » ˆ l ˆ ‰ «=l « j « « « & « ˆ lˆ « « ˆ ========================= « j ˆ « cong coû möôït Nguû ñi em tay xanh ngaø bb « ‰ « « ˆ ‰ « œ ‰ « « « « ˆ l « thôm quaû ngoït Nguû ñi em tay thoâi môøi & « l _ « « l « « ˆ « « »»» j ˆ l « ========================= l « ˆ « j « « ˙ « = « _ ˙ « « ˆ « ngoïc Nguû ñi em toùc gioù thoâi bay « « »» « « « »» b « ‰ « ˆ œ « « ˆ ˙ « « » « ˆ « » moïc Nguû ñi em trong tieáng ru eâm b « « « ll « « «l ˆ « œ » »»»œ œ œ ˙ »»» » ˆ « « ˆ « « l »» ========================= l & » » » » l »» = «« Ñôøi ñaõ kheùp vaø ngaøy ñaõ taét Em haõy nguû ñi « « « b ˙ « « »» ‰ «ˆ œ « « « « « « « Ngöôøi ñaõ ñeán vaø ngöôøi ñaõ vaéng Em haõy nguû ñi « « ˆ ˆ « « & b »»» l œ »»» « l » « ˆ « ˆ « ========================= l « « « « l « ˙ « ˆ « « ˆ ˆ « l « « = « ˆ « « « œ »»» Ñôøi maõi ñeâm vaø ngaøy maõi buoàn Em haõy nguû b « œ œ »»» _ œ »»» _ œ »»» ˙ »»˙ Ngoaøi phoá kia loaøi ngöôøi ñaõ veà Em haõy nguû b œ« »»» œ »»» œ »»» »˙ »»» ˙ « ========================= & l l l l »» =” ñi ñi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản