Bài hát em là tặng phẩm từ trời - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
12
download

Bài hát em là tặng phẩm từ trời - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em là tặng phẩm từ trời - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em là tặng phẩm từ trời - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Em laø taëng phaåm töø Trôøi. Vuõ Thaønh An »» l l « « « « l « ‰ ˆ « l « « « «=l 2 Œ ‰ œ »J « « « « « « « & 4 ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j j ˆ « « « « _ ====================== « « « « « ˆ « « ˆ ˆ j j ˆ « « ˆ « j « j « Em laø taëng phaåm töø Trôøi ñaõ cho toâi haïnh phuùc hoâm « »J »J œ œ »» l œ œ »»» »J l œ « »J ‰ œ J »» »»» »» l œ « « « l »J ‰ œ »J « « « ˆ « »» »» ========================= & j j j »» ˆ ˆ ˆ « « « nay khi naøo traùi ñaát vaãn quay mong chaân tình naøy vaãn »J ‰ œ « « « « « « « « « »» l j j j j _ ‰ « « l ˆ « « « l « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ k« « « j j ˆ ˆ « ˆ « « ========================= & ˆ « k j j « vaäy Em laø taëng phaåm töø Trôøi ñaõ cho toâi caûm höùng khoâng « »» l œ œ œ œ l œ »J ‰ œ »J »J »J »J »»» »J ‰ œ œ « »J « « « « ˆ « »» »» »» »» =========================l & »» l »» ˆ « « « « ˆ « « ˆ œ £« « nguoâi khi coøn hôi aám treân moâi em vaãn laø cuûa »œ ‰ »J œ J œ »J œ. »»» »J œ »»» »» »» »» l l »» =========================l & l « « l ˙ ˆ ˆ « « »»» toâi Em cuûa toâi maõi maõi laø cuûa toâi « « « « l « « « Œ « »J l »»»œ . « œ»» œ»» »J »J l œ « »» « =========================l & j ˆ « _ ˆ « « ˆ ˆ « ˙ « duø khoâng gian chia caùch mình moãi nôi œ « »J « œ. »»» œ »J »» œ »»» ˙ »»» Œ »» j ˆ l « =========================l & œ œ »»» »»» l l £ £ Em cuûa toâi maõi maõi laø cuûa toâi œ ‰ œ »»» »J œ œ œ »»» »» »» « »» l » » l « « œ l ˙ « ˆ »»» ˆ « ========================= & « »»» œ » l »» Œ ” £ muoán troán cuõng khoâng khoûi em ôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản