Bài hát gã si tình - Trần Huân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
87
lượt xem
12
download

Bài hát gã si tình - Trần Huân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát gã si tình - trần huân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát gã si tình - Trần Huân (lời bài hát có nốt)

  1. Gaõ si tình. Traàn Quang Vónh n HuaâKhöông 2 Œ ‰ « « l « « « « œ &4 ˆ j « « ˙ « ˆ « ˆ »J l « ˆ « »» l « j j j « « « ===================== l « ˙ « = Ñeâm khuya coù moät gaõ khôø « « « « l « « « « « « « « « « l « ‰ « « « « «= ========================« l « « « _ j j j « & ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ j ˙ « l j j j ˆ ˆ ˆ « « « _ « j _ _ ˆ « _ « ˙ « l _ « « _ ˆ « ˆ ˆ « « « Uoáng traêng roài khoùc trang thô ñôøi mình Uoáng « « « « « « « « « « l « « « « « « l « =l « ˙ & « l « j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « ˙ « l « « « _ « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « ======================== j ˆ « j j ˙ « thô roài khoùc moät mình Uoáng tình roài khoùc « « « « « «l « ˙ »»» ‰ œ œ »œ »œ « »J »J »» » « » j ˆ _ _ « « « « « « _« _ « ˆ ˙ j « ˆ « _ « j _ « « « l _ « ˙ « l l »» » ======================== l & » l ˙ « = « ˆ ˆ moät mình döôùi traêng Ôi moät gaõ si tình « « « ‰ ««« « ««« ˆ l « «« « ˆ « j « « ˙ » ˙ « « l ˙ « «ˆˆ « ˙ « l « ˙ « ======================== l & l j l »» = Ngoài thaån thôø chôi traêng Mang ‰ œ œ »œ »œ « »J »J »» »» « »» »» « ‰ «« « « «« « «« l ˙ ‰ « « œ « ˆ « »J ˙ l ˙ « l ˆ « ˆ« « ======================== l & ˆ l « ˆ »» l « jj « « « = bao noãi öu saàu ñeå roài thöông nhôù vaán vöông « œ »J « »J »»œ l œ . »»» »œ »œ œ œ œ œ »» »» »J »J »J »J « ˙ l « œ œ=l « »J »J ˆ »» « ======================== & l »» »» »» »» l « « ˆ »» »» « « OÂm töông tö oâm laëng moät moái duyeân ñaàu Trong ñeâm œ. »»» »œ »œ « « « « « « « j « «« « « ˆ « «« « »» »» l ˆ « ˆ « ˆ l ˙ « œ œ œ . »œ »œ œ œ œ œ « »J »J l »»» »» »» »J »J »J »J j j ======================== l & ˆ « » » l ˆ » » l »» »» »» »» = thaâu aâm thaàm khoùc than ñôøi mình Caâu thô xöa neùt möïc tình ñaõ phai « « « œ »J œ . « »J œ » »» »» »J »J »J »J »»» »œ »œ œ œ œ œ ˙ ˙ » ˙ « l ˆ »» »» l »» « ======================== ” & l »» »» »» »» l l »» = nhoøa Traêng thô say theá laø vieát tình ñaéng cay.
Đồng bộ tài khoản