Bài hát gánh hàng rong - Lê Quốc Dũng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
250
lượt xem
58
download

Bài hát gánh hàng rong - Lê Quốc Dũng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát gánh hàng rong - lê quốc dũng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát gánh hàng rong - Lê Quốc Dũng (lời bài hát có nốt)

  1. Gaùnh haøng rong. £ « 2 « « « « « « «£ « Leâ Quoác Duõng « & 4 “{ « « « « l « « _ _ l _ ˆ « « ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « ====================== l ˆ « «£ « l « « « « « « « « _ ˆ « « ˆ ˆ « _ _ _ _ = « « _ « ˆ « ˆ ˆ « « ˙ « Treân con phoá khuya coù moät ngöôøi ñang gaùnh haøng rong £ « «£ « « ˆ ˆ ˆ£ « Nay vui choán hoa choán ñoâ thaønh röïc rôõ phoàn hoa « « ˆ « « «£ « « « « « « « « « ˆ « « « l « ˆ « « « « « l « « « « « ˆ « « « « « « ˆ « « « & « ˆ « « « l _ _ ˆ « ˆ _ « « ˆ « ˆ ˆ « « « « ˆ « « ========================= l ˆ ˙ « l ˆ « « « «« = Côn möa vaãn rôi tieáng rao buoàn laïc loõng chôi vôi Bao naêm vaãn ngöôïc £ Coøn ñaây boùng ai thaân heùo gaày oaèn gaùnh treân vai Cho con bao ngaøy « « «£ ˆ œ ˆ « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « »»» ˆ ˆ « « « « « « « «£ « 1. « «£ « « & ˆ « « l « « ˆ l «« ˆ « « « « ˆ « « = ========================= l « ˙ « « ˆ « « « l « « « « _ l « « _ _ « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ «« xuoâi loøng vui thaáy con thô mæm cöôøi Möa ôi thoâi ngöøng rôi ñeå Meï vui Meï cay ñaéng xoùt xa ngaäm nguøi OÂm con trong voøng... £ « « « « « « « l « « « « « «£ « « « « 2. « « « « « ˆ « « « « ========================= l & _ ˙ l ˙ l ˙ ” ˆ « _ _ ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « « « { « ˆ = « « « ˆ « «£ « veà coøn chuùt nieàm vui ...tay Meï queân « £ « l œ »»» »»» »» »»»œ œ œ œ « ˆ = « « ˆ « « « & « ˆ « « « « _ _ l _ « ˆ _ « « ˆ « « « ========================= l « ˆ _ « « « _ ˙ « l_ « « _ ˙ « » » l »»» ˆ « « £ heát bao nhieâu moûi meät Hôõi ñoâi gaùnh haøng rong nuoâi lôùn ñôøi «. « « « « « « «£ « « ˆ « « « « « « ˆ l « « «£ « « « « « & ˆ « « l « l ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « _ l « « ˆ « ========================= l j ˆ « ˙ « « « « « ˆ ˙ « = « «£ « toâi töøng ngaøy Khaéc ghi maõi vaøo tim khoâng phuùt naøo queân « « œ »»» »»»œ »»»œ »»œ œ « « « »»» « ˆ « l «. « « « ˆ ˆ « ˆ « « « l ˙ « « ========================= l & ˙ « l » » l j ˆ « « = £ £ £ Coù ñoâi gaùnh haøng rong toâi böôùc vaøo trong cuoäc ñôøi « « ˆ « « « « « « « « « ˆ « « « œ »»» »»»œ »»»œ »»œ œ »»» ˆ ˆ « « « « « œ »»» ˆ « ˆ l ˙ « « « « « « ========================= ” & » » l « l « l ˙« = £ Tieáng ru thuôû naèm noâi laø tieáng rao nuoâi lôùn ñôøi toâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản