Bài hát giã từ cánh phượng vĩ - Diệp Minh Tuyền (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
163
lượt xem
23
download

Bài hát giã từ cánh phượng vĩ - Diệp Minh Tuyền (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giã từ cánh phượng vĩ - diệp minh tuyền (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giã từ cánh phượng vĩ - Diệp Minh Tuyền (lời bài hát có nốt)

  1. Giaõ töø caønh phöôïng vó. % Dieäp Minh Tuyeàn b2 Œ « « « & 4 « « “ « l « « « « « l « j j ˆ ˆ « « « « j ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ kk j j « « « « ====================== l ˙ « ˆ « « ˆ = « Boùng ñieäp giaø ñöùng beân coång tröôøng naøy in ...naøo soáng beân maùi tröôøng naøy bao b « « « « l « « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˙ « « « l ˆ « « « « « l « j j ˆ ˆ « « =========================l & « = ˙ « kyû nieäm trong toâi Ñeán giôø naøy kyû nieäm eâm troâi Ñeán giôø naøy b « « « « « l « « l « « « œ l « « « « « « kkj j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « « « »J ˆ ˆ ˆ »» j j j « « « =========================l & « ˙ « = j ˆ « ˆ « saép xa caùnh phöôïng hoàng toâi chôït xao xuyeán loøng saép xa tuoåi hoïc troø toâi chôït xao xuyeán loøng b « « œ « ˙ » œ »J »K œ œ œ »»œ »K J »J ˙ »»» « « J j ˆ « ˆ »»» j « ˆ l »» « j « »» =========================l & l »» »»» »» l = Ñeïp sao phöôïng vó caùnh hoàng lung linh Ñeïp sao ngaøy thaùng chuùng mình beân nhau »J « « « b œ « « « l ˙ »» j j ˆ ˆ « « »»» œ « « »J « « »» « « « l « ˙ « & j ˆ « l j j ˆ ˆ ˆ « « =========================l j « = Phöôïng nhö baïn quyù moät thôøi ngaây thô Nieàm vui haïnh phuùc ta daønh cho nhau ˙ J œ K »K »J œ œ œ b « « œ « l »»» « « »J « ˆ ˆ »» j j « « j ˆ « »»» »»» » =========================l & l » »» œ »J »» l ˙ »»» = Phöôïng in hình boùng bieát bao Thaày Coâ % Giôø ñaây laàn cuoái choác laïi xa nhau œ « œ « ˙ »J « »J « »»» b »» ˆ »» ˆ œ œ œ œ œ »J »K K »J J » »» »»» » »»» ˙ » œ « « » j « j « l l » ========================= & » l »» l »» « «= j j ˆ ˆ ” « « Vaø bao baïn meán coù bao giôø toâi queân Nhôù ngaøy.... Thôøi gian hôø höõng chôù voâ tình troâi mau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản