Bài hát giải phóng quân - Phan Huỳnh Điểu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
162
lượt xem
38
download

Bài hát giải phóng quân - Phan Huỳnh Điểu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giải phóng quân - phan huỳnh điểu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giải phóng quân - Phan Huỳnh Điểu (lời bài hát có nốt)

  1. Giaûi phoùng quaân. Phan huyønh Ñieåu ## 2 « œ . œ 4 ˆ k « »» »» »»» « ˆ « « ====================== l & « « »J »K l œ « l « « l ˙ « ˆ »»» ˆ « œ. « œ. œ œ « J « »J »K »» l »»» ˆ »» »» l » k « «= ˆ « Ñoaøn giaûi phoùng quaân moät laàn ra ñi Naøo coù saù chi ñaâu ## k j. k «« « « « ˆ ˆ ˙ ========================= « ˆ ˙ ˆ « « « « « « œ »»» j. kˆ k ˆ ˆ« ˆ « ˆ « « j. « ˆ « » « « l _ l _ « « « l ˆ « l « « l « l « « « « l « « l »» œ l « « «« « « ˆ « « « & _ « « « ˆˆ ˆ « « « « « ˆ « « « « j. œ. œ œ. œ J œ œ œ œ. « « « ngaøy trôû veà Ra ñi ra ñi baûo toàn soâng nuùi Ra ñi ra ñi thaø cheát chôù ## ˙ J »»»œ »J »J œ J œ œ »» »J K J K »œ J »J »J »» »» »» »» »» »J »» « « « »»» »»» »» =========================l & l “{ » » » l »» »»» »» l k j. k ˆ ˆ ˆ « « « lui Côø bay phaáp phôùi ngôøi maøu Laïc Hoàng Keøn reo vang tieáng goïi roàng Laïc ## « « œ œ ˙ « « l »»» »»» l »»» ˆ ˆ « « =========================l & œ. « « « « « « « « J ˆˆ ˆ « ˆ « « « « « « « l »»» « « « l ˆ « l « « l « l « _ « « k j. k «« « « « ˆ ˆ ˙ j. « j. k ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « k Hoàng cuøng giaûi phoùng quaân Ra ñi ra ñi theo hoàn soâng nuùi Thuø bao naêm ## « œ œ « « »»» l »»» #ˆ l ˙ « »» œ œ« œ « »»» »J « l »»» « l « « l « l « « « l « « l ˆ « « » l »» ˆ ========================= & j « ˆ « « « « « «« « « ˆ ˆ ˙ ˆ ˆˆ ˆ ˆ « « « « «« « « jj xöa coù bao giôø nguoâi Döôùi côø oai nghieâm sao vaøng bay Ñoaøn quaân Vieät ## « « « « « l« l« ««l « œ « l « « l˙ l œ œ « « l œ « l ˆ ˆ ˙ « « « « « « « »»» « « « »»» ˆ ˆˆ ˆ j j « «« « ========================= & j j ˆ ˆ ˆ « « « »J »J « « »»» « »» »» ˆ ˆ jj « « ˆ « Nam coù hay Ngaøy xöa bieát bao vò huøng anh Quyeát vì non soâng ra ## « « « l« l « « « « l « « l « « l « l « « « « l « _ _ _ _ « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˙ « « « « ˆ ˆ « « ========================= & j j « « ˆ « « ˆ « « ˙ « « « « « j j j j ˆ _ ˆ ˆ « ˆ « « « « j ˆ ˆ « « j « tay bao laàn Ngaøy nay ñoaøn quaân ta gaéng laøm sao Giaønh quyeàn töï ## « « œ œ ˙ œ. « œ. œ œ « « « l »»» »»» l »»» ˆ ˆ « « ========================= & »J « »J »K l »»» « l « « l ˙ l œ . « œ . œ l l »» ˆ »» »» k « ˆ « « « »»» ˆ ˆ « « »J « »J »K »» ˆ »» »» k « do haïnh phuùc cho daân Ñoaøn giaûi phoùng quaân moät laàn ra ñi Duø coù gian ## œ « »»» « l « « l « l « « « « l ˆ « l « « l « « « « « «ˆ « ˆ _ « _ « « ˆ ˆ « « « ˙ « « « « « « _ ˆ ˆ ˆ « =========================l & j. ˆ « k j. k « « ˆ ˆ « « « ˙ « nguy nhöng loøng khoâng neà Ra ñi ra ñi baûo toàn soâng nuùi ## « « « « « « l œ œ l ˙ l œ »J œ œ ” ˙ « « « « l ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ »»» »» 1. »»» »J »»œ »J »J »» »» » œ‰ Œ »J 2. j. k j. k « « « « « « ========================= & » »» { »» l »» ” Ra ñi ra ñi theà cheát chôù lui (Côø bay phaáp...) ...lui.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản