Bài hát giáng ngọc - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
455
lượt xem
99
download

Bài hát giáng ngọc - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giáng ngọc - ngô thụy miên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giáng ngọc - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

  1. Giaùng Ngoïc. thô : Nguyeân Sa # c ‰ « « « œ œ »œ »œ »»» »» »» »J « « « nhaïc : Ngoâ Thuïy Mieân « « ˆ »J »»» »»» »» “ { w l ‰ œ »œ »œ œ « « #ˆ l w =l « « »» ˆ ˆ « « « ====================== & »» ˆ ˆ « « ««« Baøn tay naêm ngoùn em vaãn kieâu sa Vaãn toùc maây bay vaø moâi hoàng thaém (Vaø moät laàn thoâi xin maét em) cay Xin heát ñi hoang nhöõng chieàu buoàn say # Œ ‰ « « « « « œ. «« » »œ 1. œ œ œ »œ »» #œ . »»» œ œ œ « ˆ J »J »»» »»» »» « « ˆ « « « « « « l »»» j ˆ « j ˆ ˆ « « ˆˆ « »J »J »»» »» =========================l & »» l « « « Goùt böôùc nheï vöông yù thô Tình yeâu naøo vöông maét ngoïc Mô öùoc vaãn chöa phai Vaø xin raèng möa vaãn bay Tình yeâu naøy daâng maét... # ‰ « « « œ œ œ »œ 2.#œ . œ œ œ »œ »œ »»» » »»» »J »J »» » w w l « « « »J »»» « « »» ˆ « « ˆ ˆ =========================l & » ” { »» »» » » »» l nhoøa Vaø moät laàn thoâi xin maét em... ...ngoïc Son phaán xin ñöøng öôùt mi # ‰ « « »J »» « « « « . œ l w l ‰ « « « œ œ œ »œ l w =l « « « »J « « « ˆ »» ˆ ˆ « « ˆ « ========================= & « « « »» » ˆ « «ˆ ˆ »»» » » Chieàu buoàn möa bay gioù lay Moät mình coâ ñôn böôùc chaân aâm thaàm # ‰ « ˆ œ œ »œ »œ « J »»» » » « « « »»» » » l w « « »J »» « « ‰ « « « #œ œ « « « « « »» » « « l ˆ ˆˆ ˆ« « «« ========================= l & _ ˆ « « ˆ l « « ˆ w = Vaø tình yeâu daâng nhôù nhung trong loøng Moäng mô daâng kín neùt moâi thieân thaàn # ‰ « « «« œ l w »J ‰ « « « œ œ »œ »œ w « « » » « « « »J »» & « « «. « « «ˆ ˆ ˆ ˆ « « « »» ˆ ˆ ˆ » « « ========================= l l »» »» l = Nhaïc chieàu lang thang ruû xanh Töøng gioït möa rôi khoùc treân cung ñaøn # ‰ « « œ œ « « »J »»» »œ œ #w ‰ « « « #œ œ »œ »œ w »» »»» l « « » « « « »J »»» ˆ ˆ ˆ » » » »» l = « « _ ˆ « « « »» « ˆ ˆ =========================l l & l « « Röôïu noàng ai say ngaát ngaây vì nhôù Vaø tình yeâu ñoù xin döøng böôùc chaân # ‰ « « ˆ œ œ »œ »œ l w l ‰ œ œ »»»œ »J « « « l w =l « « »J »» « « « »» » ˆ ˆ « « « »» »» ========================= & »»» »»» »œ « « « » ˆ « #ˆ « ˆ «« Laëng nghe xa vaéng nghe tieáng coâ lieâu Toâi vaãn ñi hoang nhöõng chieàu buoàn say # Œ ‰ « « « «« . œ œ œ »œ »» l #œ . œ œ œ »œ »œ l w = «« » œ » » »J »J »» » »»» & « « « ««l œ jj ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ »» ˆ J »J »»» »» »»» »» ========================= »» »» »» » ” Tình yeâu ñaønh thoâi öôùc mô Tìm queân baèng men yù nhaïc Duyeân öôùc xin ñaønh kieáp sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản