Bài hát giáng sinh yêu thương - Tống Hữu Hạnh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
116
lượt xem
11
download

Bài hát giáng sinh yêu thương - Tống Hữu Hạnh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát giáng sinh yêu thương - tống hữu hạnh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát giáng sinh yêu thương - Tống Hữu Hạnh (lời bài hát có nốt)

  1. Giaùng Sinh yeâu thöông. thô : Phöông Vy « « « «£ « nhaïc : Toáng Höõu Haïnh b4 « « « « « « « « & 4 “ _. _ « « ˆ l w l « . « « ˆ « « « _ « « « « j « _ ˆ ˆ « « j « j « « « « ˆ ˆ « « ====================== l k k ˆ ˆ ˆ « « « j j « « ˆ «= « ˆ _ ˆ ˆ « « Ngoaøi trôøi tuyeát rôi buoát giaù Phuû moät maøu traéng leân hai haøng b « «« « J « « « «. « « « « l w l «. « ˆ œ « « « l « « »»» ˆ ˆ ˆ kk « « « & « « «. j. k˙ ˆ ˆ« « « l _ « _ « « « ˆ « ˆ _ ˆ ˆ j ========================= « « « « j « j ˆ « ˆ « ˆ « k « k « « « « «£ « thoâng xanh Chuoâng giaùo ñöôøng ngaân vang maõi Nhaïc vaø lôøi Thaùnh ca ru loøng b w « « « « « « « « « ˆ « & l _. _ « « ˆ l w « « « « « j « _ ˆ ˆ « « j « j l «. « =========================l ˆ « « « ˆ ˆ « « _ « k kˆ j j ˆ « « « ˆ « « « «ˆ « _ ˆ ˆ « « ñeâm Töøng muøa ñaõ troâi khuaát boùng Loøng thaàm töôûng nhôù thöông ai mieàn & b « « «. « « « j. k ˆ ˆ « « « ˙ « « « « « « l « _ « « =========================l l _. « « « ˆ j « j ˆ _ ˆ « w ˆ « j ˆ « « « «£ « xa xoâi heo huùt muøa ñoâng mong ngoùng « « œ « « « « œ. œ œ « œ J œ »J J « K »»œ »J b «. « « « J ˆ « « #_ l w l l »»» »»» « ˆ « « j « =========================l & ˆ « ˆ ˆ kk « « ˆ « « ˆ« »» »»» ˆ »»» » »» k « Hoøa cuøng moät giaác mô ñeâm tuyeät vôøi Xin chaáp ñoâi baøn tay beù b «. « ˆ « « « « œœ œ « « « »K »J J l w j j k ˆ ˆ ˆ « « « »» »» »»» «. « ˆ « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « « « l j j k « « « « « ˆ ˆ « ˆ ========================= & l « k j j nhoû nguyeän caàu coøn maõi thöông yeâu Göûi ñeán anh tình nôi phöông b «. « « œ « ˆ « K « « « »»» ˆ « ˆ l k j j « « « « ˆ ˆ « & « ˆ « « « j j ˆ ˆ « « « « « w l l _. _ « « ˆ l w =========================l « « « _ _ ˆ « j j ˆ j « « « « « « « « « «£ « xa moät muøa Giaùng Sinh an hoøa Ñöôøng veà haét hiu phoâ xaù & b « «. ˆ « ˆ « « « « « l « « «. ˆ « k « k j j « « ˆ ˆ ˆ « _ « « « « « « « « « ˆ ˆ « =========================l ˆ « « « ˙ « l _. « « « « « « _ « « j ˆ _ ˆ ˆ « « « « « « j. k ˆ ˆ « j « j ˆ « « « «£ « Ñeøn vaøng voït aùnh lung linh maøn söông ñeâm Cho daãu ñôøi meânh moâng b w «. « « « œ « « « « ˆ « j « « ˆ J ˆ « « #_ l w = « »»» « « « « k k ˆ « ˆ ========================= & l ˆ « « ˆ « ” quaù Tình vaãn noàng aám ñeâm ñoâng tuyeät vôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản