Bài hát gởi đôi mắt nai - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
129
lượt xem
38
download

Bài hát gởi đôi mắt nai - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát gởi đôi mắt nai - trần minh phi (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát gởi đôi mắt nai - Trần Minh Phi (lời bài hát có nốt)

  1. Gôûi ñoâi maét nai. % « « « « « « ‰ « « « « « « « « Traàn Minh Phi 2 « « « « « & 4 « ll ˆ ˆ ˆ « l « « ˆ « j j j ˆ ˆ j j « « « « « ˆ j j « ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ j ˆ j j« « l « « « l « « « = « ˆ « « j« « ====================== l j j j Chieàu nay toâi nhö maây treân trôøi bay laõng du moät mình ngoài mô ñoâi Chieàu nay saân möa möa möa nhieàu khoâng coù em giaän hôøn laøm anh xa «. « « « « « « « « « « ˆ œ œ œ »J »» »» » « « « « »J l »J œ ˆ ˆ l ˆ ˆ »» »»œ »J « « « « »» j k j « « l ˆ ˆ « « l «. ‰ l j j j « « « « « ˆ ˆ j ========================= & j ˆ « maét nai Hoâm qua em ñi ñi xa roài Buoàn vaéng chuùt höông Ngoïc lan caùch em Chia tay chia tay em khoâng coøn Haïnh phuùc vôõ tan thaønh möa « ««« « « «« « ˆ ˆˆ« ˆ l « « « j «« j « « « « « «« « ˆ ˆ «« « l « ˆ « « « ˆ j « « « « ˆ «. ‰ « « kk « _ j ˆ « ˆ _ _ l « _ ˆ j ˆ « « kk ˆ =========================l & j « « _ j ˆ « j « « « j ˆ « « j « l ˆ « (Hu hu hu ... hu) « « « « œ « œ « »J « »J « j « « « « j ˆ « « « »» ˆ »» ˆ l « « « l « j « « « ˆ ˆ ˆ j « « l « . ‰ l « #ˆ « « l « « j j j j ˆ « ˆ ˆ « « « « ========================= & « ˆ « j « ˆ « j ˆ Nhöõng trang giaáy thôm traâm em caøi coøn ñaây Nhöõng caây buùt bi Saùng tröa suoát ñeâm em ñi veà loøng anh Cuõng nhö buùp beâ « « « « « « l « « « l « ‰ »»œ « »J « l « « « l »J « œ « j ˆ »» j « « « ˆ j ˆ « ˆ j « « ˆ ˆ ˆ _ « _ _. & « ========================= j « ˆ « j « « ˆ « l « « « ˆ j « ˆ « j « ˆ ghi thô tình coøn xanh Baùnh xe vaãn laên laên treân oâm caây ñaøn ngaån ngô Hôõi ñoâi maét nai em baây « « « « l « « « l « « œ l « « « « ‰ « #ˆ « « « « « « j j j j ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ « »J « « « « « « l ˆ. & ˆ ˆ ˆ « j j « « « « ========================= l j j « ˆ »» « « « j ˆ « « ñöôøng nhaø em Caùnh tay vaãn oâm bao kyû nieäm xanh khoù giôø ôû ñaâu? Nhôù khoâng nhôù khoâng? bao kyû nieäm xanh khoù « « Œ »J œ œ œ œ l »J « . J »K »K »œ œ œ œ œ »J »J »J »J & « ˙ « l « ˆ « l »»œ »J »»» »» =========================l»» »» » « ˆ « l »» »» »» »» queân Anh gôûi heát thô taâm hoàn cho maøu maét nai % queân « ‰ œ œ œ œœ œ « ‰ œ œ œ œ « « »J J »J »K »K »J »J J »J »J « « ‰ « « & ˆ. « l »» »»» »» »» »» l »» « ========================= ˆ « l »» »»» »» »» l ˙ « l ˆ « « ” j ˆ « hieàn Em coøn nhôù hay queân roài? OÂi! maøu maét nai hieàn (Chieàu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản