Bài hát gởi gió đưa hương - Thế Bảo (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
86
lượt xem
6
download

Bài hát gởi gió đưa hương - Thế Bảo (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát gởi gió đưa hương - thế bảo (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát gởi gió đưa hương - Thế Bảo (lời bài hát có nốt)

  1. Gôûi gioù ñöa höông. % b 2 « ˆ ll « « « « « Theá Baûo & « « ˆ « 4 « « ˆ « « « l « « « « « l « « ˆ=l « « ˆ « « ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « ====================== ˆ ˆ « « « ˆ « « « Em gôûi ñeán moät muøa xuaân höông röøng ngoït ngaøo Nhö chieàu Em gôûi ñeán moät muøa xuaân cho röøng ñeïp maøu Theo thôøi b « « « « l « «ˆ ˆ « l « « « « «« « « « «« « « « « « « « « l «. « « ˆ l & ˆ « « ˆ ˆ « ˆ «« « « ˆ ˆ « ========================= ˆ « « ˆ ˆ « _ _ « « ˆ _ « « « « ˆ « « ˆ « nay röøng goïi ai laù xanh rì raøo Töøng gioït söông gioït naéng xoân gian röøng caøng theâm laù xanh rì raøo Ngöôøi troàng caây gôûi ñeán mai b « « « ‰ « « « « « ˆ « « « l « ˆ « ˆ « « « l « « « « « l « « ˆ « « ˆ « « « « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ ========================= & ˙ « j l ˆ « ˆ xao Em gôûi ñeán moät muøa xuaân mai beân caønh sau Em gôûi ñeán moät muøa xuaân nhö moái tình « « « b « « « « ˆ « l « « « ˆ ˆ « « « l « « « ˆ ˆ l « « « ˆ « « ˆ « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « « ˆ =========================l & ˆ « « ˆ « « « « « « ˆ « _ _ « ˆ ñaøo Nhö taëng anh baàu trôøi cao eùn bay vaãy chaøo Röøng laø ñaàu Cho ngöôøi lính taän mieàn xa bieân cöông haûi ñaûo Röøng laø « « ‰ œ »œ »»» » œ »»» « « « « b «. « « « « « ˆ « « « « ˙ « « ˆ j « =========================l & « « « ˆ ˆ ˆ l l » l ˆ ˆ « « « anh em bao thöông nhôù Toùc em thoaûng muøi höông «. « « « anh em bao thöông nhôù. »»» œ »»œ « « « « « « « ˆ ˆ « « b « ˆ « » l « ˆ « l « « « ˆ =========================l & « ˆ « « « « « l nœ « ˆ ˆ « »»» « « « « ˆ « « ˆ traàm Maét em saùng ñieäp maøu laù röøng Cuøng gioøng suoái cuøng baày « « « b « « ˆ « « « »»» ˆ « « « « l nœ »»»œ « ˆ ˆ l « « « « « « « ˙ « « ‰ œ »»œ « j ˆ « »»» » ˆ « =========================l & « ˆ l « « chim cuøng ngaøy thaùng haùt maõi baøi ca Toùc em œ »»» « « « « « »»» œ »»œ ˆ. « « « « « « « « « « « « « b « « l « ˆ ˆ « ˆ « » l =========================l & « « ˆ l « « ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ ˆ « thoaûng mui höông traøm %Maét em saùng ñieäp maøu laù röøng Ñeå dòu b nœ « « « « « « « « « « « « ˙ »»» œ Œ » »»» « « l « « « l « ˆ « « « ˆ « « ˆ ========================= & « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « « « l l »» =” maùt ngôïp hoàn anh Gôûi laøn gioù ñöa höông theo ngöôøi hôõi!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản