Bài hát góp lá mùa xuân - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
174
lượt xem
35
download

Bài hát góp lá mùa xuân - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát góp lá mùa xuân - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát góp lá mùa xuân - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Goùp laù muøa xuaân Trònh coâng Sôn 3 Ó « « œ ˙ œ « « « « « « « « &4 « l « »»» l »»» »»» l « « l « « l « « l « « ˆ ˙ « « ======================l ˙ ˆ ˙ ˆ ˙ ˆ ˙ ˆ « « « « « « « « Ngöôøi phu queùt laù beân ñöôøng Queùt caû naéng vaøng queùt caû muøa « «. « « ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙. « « »»» »»» »»» »» »»» »» »» »» ˙ « « ˙ « ˙ ˆ l « « » l =========================l & l l » l» » l »»» l »»» ˆ « thu Röøng thu phôi nhöõng caønh khoâ traêng veà sau heø Ngaøy ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙. »»» »»» »»» »» »»» »» »» »» »»» ˙ « « œ ˙ œ « » & l » l » l» » l =========================l l »»» « l ˙ »»» l »» ˆ « « »»» thu xanh yeáu laøn da em naèm oám chôø Ngöôøi phu queùt laù döôùi « « « « « « « « «. « « ˙ œ ˙ œ « « »»» »»» »»» »»» « « l « « l « & ˙ « ˆ ˙ ˆ ˙ « « « « « l« « l ˆ ˙ ˆ « ˙ « =========================l « « « l˙ ˆ l « « l nguoàn queùt caû gioù noàm queùt caû muøa ñoâng Ñaàu saân hoa tím saàu ˙. »»» ˙ « ˙ œ ˙ œ ˙. »»» « »»» »» »»» »» »»» ˙ « ˙ œ ˙ « »»» ˆ l « » l =========================l & l » l l « l »»» »»» l »»» ˆ « « ˆ « ñoâng Beøo mang hoa tím veà soâng Coøn em xanh möôùt hoàng ˙. »»» ˙ « l ˙ œ l ˙ « l ˙. »»» « »»» »»» »»» « »»» ˆ « ˙ « l« œ l˙ œ l « » l »»» « ˙ »»» »» »»» l ˆ ========================= & « ˆ « « nhan Chieàu em ra beán caàu kinh Ngöôøi phu queùt laù beân « « « « « « « « « ˙ œ ˙ œ « « »»» »»» »»» »»» « « l « « l « « l « « l «. & ˙ « ˆ ˙ ˆ ˙ ˆ « « ˙ « « « « « ˙ ˆ « =========================l « l˙ ˆ l « « l « ñöôøng Queùt caû naéng hoàng queùt caû buoàn teânh Maøu da em ñaõ naâu ˙ œ ˙ œ « œ #˙ « ˙ . ˙ » »»» »»» »» »»» « »» « « »» ˙ » l« ˆ l » « « « ˙ œ ˙ œ »»» œ »»» »»» l »»» »»» l »» l» =========================l & l l hoàng chaân nhuoäm phoá phöôøng em veà bieån xa Baøn chaân thoaùt choán ao ˙ œ ˙ œ « œ #˙ « ˙ . »»» »»» »» »»» « »» « « »» ˙ « l « œ l ˙ œ=l « » l» l ˙ » l« ˆ l » « « ========================= & « l »»» « ˙ »»» »» ˆ « « »»» tuø em veà ñöùng chôø döôùi ngoïn tình ca Muøa xuaân loùt laù em « « « « « « « « « l « « l « « l « « l «. « « « « & ˙ « ˆ ˙ ˆ ˙ ˆ « « « « « « « ˙ ˆ =========================l « ˙ « « ˆ « l ˙ « l ˙ « « œ= »»» « naèm loùt ñaày hoá haàm loùt lôøi ñaïn bom Ngöôøi phu thoâi ˙ œ « « « « « « « « »»» »»» l « « l « « l « « l « « l « . ˆ ˙ ˆ ˙ ˆ ˙ ˆ « ˙ « « & ˙ « « « « « « « « ========================= « l ˙. « =” queùt beân ñöôøng queùt choã em naèm queùt caû muøa xuaân.
  2. ========================= & l l l l l l =”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản