Bài hát hai mươi năm sau - Trầm Tư Thiêng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
141
lượt xem
35
download

Bài hát hai mươi năm sau - Trầm Tư Thiêng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hai mươi năm sau - trầm tư thiêng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hai mươi năm sau - Trầm Tư Thiêng (lời bài hát có nốt)

  1. Hai möôi naêm sau. Traàm Töû Thieâng C « « « ˆ « . « « . « « « #ˆ « « « «« « ˆ ˆ «« l ˙ « « ˆ« « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ l ˆ ˆ « « « ˆ l « l « « « « « =l « « « « ˆ « « j « « __ « « ˆ« ====================== & ˆ « « ˙ « ˙ _« ˆ « « «« « « ˆ « ˆ Con ôi aø ôi Ñaây laø giaác nguû ban ñaàu Meï ru Con ôi aø ôi Ñaây laø giaác nguû ban ñaàu Meï xa Con ôi aø ôi Meï nhìn thaân theå ngoïc ngaø Meï troâng « ˙ « l «. « « « « « l w «. « « #ˆ « « « « #_ « « « j « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « ========================= & ˆ « Œ œ œ »œ œ l « « « l » » » l »» »» »» »» « « « ˙ ˆ ˆ « « « j ˆ « con Beân ngoaøi gioù thoåi Nam non Hai möôi tuoåi ñôøi Meï sinh Cha Beân ngoaøi gioù noåi thöông ca Ñeâm soi traêng vaøng Meï ru con trong nieàm hy voïng bao la Maây ñen giaêng trôøi aø aø « œ œ « « . J »»» « « « « « « « ˆ »»» « w l Œ « « ˆ #ˆ « l « . « l « « . « « « l ˆ « « « « « « « « « ========================= & ˆ l « ˆ « ˆ « « _ _ _ « ˆ ˙ ˆ _ « « ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ « « « j « j con yeâu daáu aø ôi Giaác moäng tuyeät vôøi Giaác moäng laø moäng hai con ngaân tieáng tình tang Goùi moäng trong ñôøi Giaác moäng ngaøy coøn hai ôi ñaõ ngoùng chôø con Mong vaøo giaác nguû Giaác nguû loäng ngaøn kieâu « « « « œ w l Œ œ œ œ l »œ œ ˙ . œ l « . « « « l « . »»» »»» »»» »» »»» »»» =========================l & »»» « ˆ « « ˆ « j« « « ˆ ˆ ˆ « « « »»» ˆ ˆ j « « möôi Bao nhieâu höng vong Ñoùn ñôïi thu vaøo taàm tay Roài con lôùn möôi Hai möôi naêm sau Ñoùn ñôïi thu vaøo taàm tay Roài con lôùn sa Hai möôi naêm sau Ñoùn ñôïi thu vaøo taàm tay Roài con lôùn « « « «« « « « «ˆ « « « « w Œ œ œ »œ »œ l « « « l »»» »»» »» » « « ˆ ˆ ˆ « « l «. « « « l « « « «« ˆ ˆ ˆ « ========================= & » ˙ ˆ_ « «« « « _ ˆ j « « _ ˆ « l ˆ « khoân hai möôi tuoåi ñôøi nhö meï ngaøy nay Con vui leân ñöôøng aø aø khoân hai möôi tuoåi ñôøi nhö meï ngaøy nay Con vui sa tröôøng aø aø khoân hai möôi tuoåi ñôøi nhö meï ngaøy nay Con ra sa tröôøng aø aø «. « « « «. œ « « « »J « « « « « ˙ « ˆ « l ˆ »» « ˆ ˆ l «. « l «. « =========================l & « « ˙ « ˆ « « ˆ « j ˆ « « « _ « « ˆ ˆ « « ôi Con say tieáng goïi dò thöôøng nhö say giaác moäng ñeâm ôi Con say tieáng goïi thì thaàm Len trong giaác nguû ñeâm ôi Con say tieáng goïi thì thaàm Len trong giaác ngut ñeâm « l «. « « « l w « « « 1.,2. & _ _« « ˆ ˆ ˆ Œ « « « «” w ” « Œ Ó ” « « « « 3. ˆ ˆ « «{ « « _« « j « « ˆ ˆ « « « ========================= « « « _ ˆ ˙ « « l « « ˆ«ˆ ˆ « nay AØ aø ôi giaác nguû treân tay Con ôi aø... tröôøng AØ aø ôi tieáng goïi queâ höông Con ôi aø... tröôøng AØ aø ôi tieáng goïi queâ... ...höông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản