Bài hát hạnh phúc - Nghiêm Xuân Cường (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
74
lượt xem
9
download

Bài hát hạnh phúc - Nghiêm Xuân Cường (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hạnh phúc - nghiêm xuân cường (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hạnh phúc - Nghiêm Xuân Cường (lời bài hát có nốt)

  1. Haïnh phuùc. Nghieâm Xuaân Cöôøng £ « « «£ « 4 Œ « « « « « « « w Œ « œ œ œ œ œ « »J »J »J »J »J= & 4 “{ « ˆ ˆ « « « « l « « « _ « « ˆ « « ˆ « ˆ ====================== l « ˆ l ˆ »» »» »» »» »» j « _ « _ ˆ « « Buoåi saùng hoâm nay trôøi xanh ngaùt xanh Muøa thu veà trong maét long Ñôøi coù bao giôø ñeïp nhö phuùt naøy Haïnh phuùc veà cho aám tim £ £ Œ « «£ « œ . « ˆ ˆ »»» « « w 1. « « « « « « « « « « « l l Œ « « « « « « = « ˆ & w « « « « « « « ˆ =========================l l _ « « ˆ « « « « ˆ « « « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ lanh Loøng vui nhö coù bao chim hoùt Treân laù thu vaøng chaân ai böôùc ñaày Ñöôøng ñi phía tröôùc traøn lan naéng... « » »œ »J »J »J »J »œ »œ w ” Œ œ »»»»œ »»»œ « œ »»»œ »»» l w l Œ œ œ œ œ »» »» »»œ l »»» ˆ » »» »» »» »» 2. ========================= & { « £ £ £ « « « « « ˆ « «£ « nhanh ...Anh muoán seõ cuøng em chaép caùnh bay Anh beân em qua heát nhöõng öu & w »J »J »J »J »»» »»» »» l w l Œ « « « « « « ˆ l Œ œ œ œ œ œ œ œ »» »» »» »» ========================= l ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ j j j j « « « £ £ saàu Tay trong tay nhôù maõi phuùt ban ñaàu Tung taêng ñi trong aùnh naéng muoân Œ « « « « £ « « « « « « « œ l w l Œ « « « « « « « #ˆ « ˆ »J « « « _ « « « & w l « « ˆ « « j j ˆ « « j »» =========================l « « _ ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ _ ˆ « « « « « ˆ « «£ « œ . maøu Vì ñôøi ta seõ coù nhau Buoåi saùng hoâm nay tình daâng ngaùt w l Œ « œ œ œ œ œ « »J »J »J »J »J l w l Œ ˆ »» »» »» j « »» »» =========================l & « ˆ ˆ »»» « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ « « _ « ˆ « «£ « « «£ « « «£ « höông Muøa thu veà treân khaép ngaõ ñöôøng Naøy em yeâu daáu em coù £ « w l Œ « « ˆ « « ˆ « l w l Œ « « « « « « « l « « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ ========================= & _ « « _ « « « _ ˆ « « ˆ £ thaáy Vöông vaán bao hoàn thu treân loái söông Ngaøy thaùng nhòp nhaøng gôïi muoân yù w Œ « œ œ œ œ œ l w l Œ « »J »J »J »J »J j ˆ « »» »» »» »» »» =========================l & l « « « œ. « « « »»» « « «ˆ « « « ˆ « « « « ˆ _ « « ˆ ˆ « thô Haïnh phuùc ñeïp hôn nhöõng giaác mô Ngaøy vui ñang ñoùn chôø ta w Œ »»»œ »»»»œ »»»œ « ========================= & « ˆ « »»œ »»»œ »»»»œ w l £ l ” £ ñoù Mang caùnh thieân thaàn tình yeâu vuùt cao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản