Bài hát hát cho dân tôi nghe - Tôn Thất Lập (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
163
lượt xem
38
download

Bài hát hát cho dân tôi nghe - Tôn Thất Lập (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hát cho dân tôi nghe - tôn thất lập (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hát cho dân tôi nghe - Tôn Thất Lập (lời bài hát có nốt)

  1. Haùt cho daân toâi nghe. % Toân Thaát Laäp b 2 œ œ œ œ l œ. & 4 J »J »J »J »»» »» »» »» »»» œ ===================== l J œ »J »» l »»» œ « « l « »J »» « « j j ˆ ˆ « « « ˙ « = Haùt cho daân toâi nghe tieáng haùt tung côø ngaøy naøo b œ « « « « « « Haùt cho soâng khoâng saâu cho tieáng keâu ñoø thaät gaàn »J « « « »» ˆ ˆ ˆ l « . j j j ˆ « « « « j »J ˆ « « ˆ l œ « « « l « « « j j j « »» « ˆ ˆ « « « « ======================== l & « « ˙ « l « « « «= j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « Haùt qua ñeâm thieân thu löûa chaùy treân traïi giaëc thuø haùt aâm u trong œ œ œ œ »J »J »J »J « Haùt cho ñeâm qua laâu coâ gaùi ñöa ñoø vaøo bôø Haùt saâu trong xa œ. »»» b « & «. ˆ « « l « « « « l « « j ˆ « « « « « j j j « ˆ ˆ ˆ _ « « « ˆ « ˙ « »» »» »» »» ======================== l l l « j ˆ= « j ñeâm muoân caùnh tay ñang daäy leân Haùt cho anh coâng nhaân xieàng œ »J »J »J »» »J » » » b »» œ œ œ l ˙ œ œ œ œ »J »J »J »J œ. « « œ œ œ « « »J »J »J xöa tieáng haùt Tröng Vöông hoàng thôm Haùt vang danh Lam Sôn ngöôøi » » » » »» »» »» »» »»» ˆ l « »» »» »» =l j ˆ « j ======================== & l l xích nhö maây tan hoang Haùt cho anh noâng daân boû caøy theo tieáng loa œ œ œ »J J »» »»» =l cuõng nhö maây leân non Haùt cho traêm naêm con söû vaøng cuõng bieát muøi b ˙ »»» ˙ »»» œ ‰ « »J »» « ˆ “{ « œ œ »»» »»» »»» ======================== & l l l vang Ngaøy naøo theânh thang daân ñöùng b œ. œ « »K « « thôm (Ngaøy) sao loa vang daân xoùm & »J »» »K «j. œ l « l « ‰ « l « »» ˆ « »» ˙ « j ˆ « ========================« l« ˆ « ˆ « « « ˆ « « «. « l « « = ˆ ˆ ˆ j k « « « « leân phaù xieàng noâ leä Ngaøy naøo hieân ngang ta cuøng b «. « « thoân cuõng vöøa leân ñöôøng Ñôøi khoâng yeân vui neân röøng « « « j k j. ˆ ˆ ˆ « « « « l « « « k ˆ ˙ « « « Œ l « « ˆ « l « « « « « « « ======================== l & l ˆ « j. k ˆ ˆ «« ˆ ˆ « « j. k « « « « = ˆ « nhau ñöùng chung ñoàng baøo Giaønh laïi doøng soâng naøy cho hoang cuõng quen ngöôøi roài Coøn laïi doøng soâng naøy cho b « « « « « l « l « « « « l « « l « . « « =l « « « « « j. k ˆ « j « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « k k« « « ˆ « « « « « « « ˙ « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « j. k j. k ======================== & j k« ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j. «k % luùa chín khaép ñoàng xanh Giaønh laïi thaønh phoá ñoù baøn tay naâng cao hoaø maùu thaém khaép ñoàng xanh Coøn laïi thaønh phoá ñoù Vieät Nam naâng cao hoaø... b « « « ‰ « ” « « 2.« l « « Œ = l « j ˆ { ˙ « 1. « « l « « l « ˆ « « « ======================== ” & ˙ ˙ ˙ « ˆ « bình Ngaøy... ...bình 1970

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản