Bài hát hát gọi ngừơi về - Thảo Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
6
download

Bài hát hát gọi ngừơi về - Thảo Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hát gọi ngừơi về - thảo linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hát gọi ngừơi về - Thảo Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Haùt goïi ngöôøi veà. Thaûo Linh b2 « «« «« « « « « & « «« «ˆ « « l « « « l « 4 _. « _ _ _ l ˙ ˆ ˆ « « « « « ˙ ====================== l « ˆ ˆ _« ˆ « « «« « « « l « « ˆ _ l _ «= ˆ. ˆ « « ˆ « « «« ˆ « ˆ « « « « ˆ « «« ˆ « « Tìm thöông ñeán chôï Khau Vai Traêm naêm chæ moät (moät) « «« « « œ œ »œ « Muøa xuaân luùa Noác xanh rì Nooïng ôi tìm gì Coá - b «. « « « « « « «« « l « « l « « «« « l « » » « & « «ˆ _ ˆ ˆ ˆ ˆ« « « « « ˆ « ˙ « l « «ˆ _ ˆ. ˆ« « =========================l « « « ˆ ˙ « l »» »» »» l ˙ = « chuùt naøy maø thoâi (nhaïc.. ) Löûa ôi le loùi baûn Möôøng « « « « « ««« « « « « œ œ ñíp Nooïng lai Muøa xuaân töôi thaém coäi ñaøo b « « « « l « ˆˆ« « l « « « ˆ « « ««« « ˆ « ˆ. ˆ « « « ««« ˆ « ˆ ˆ «ˆ =========================l & « « ˆ « l « « ˙ « « « »» « ˆ l « « » ˆ. « »»» = Ru ñeâm tieáng Meï ñöa buoàn qua non (nhaïc... ) Maûnh traêng ngoù ñaêm « « « « « « « « hoäi Tung coøn buoäc ô vaøo nhaân duyeân Ñaøn anh haùt ai & b ˙ »»» « « « « l « « ˆ l _. « « « ˆ « ˆ « ˙ « « « « « l « ««« « l «. « ˆ ˆ « ˆ « « l ˆ ========================= « « « ««« « « ««« « ˆ ˆ«ˆ _ « ˆ ˆ = ˆ « « ñaêm ngoaøi song vaéng ai hay "baét coâ troùi coät" khieán ai giaät « ˆ œ »œ « « »» » « « ˆ« « « «« ˆ hay chuyeän em giöõ traêm naêm sôùm nay ra chôï haùt goïi ngöôøi b « « « « » » « « « « « l « l ˆ. « « « ˙ « «ˆ « « «« = « & « _ ˙ « «. ˆ _ _ _ ˙ «« « ˆ « =========================l l _ «ˆ _« « « ˆ« « ˆ « « l « l ˆ. « mình Ñôïi muøa xuaân ñôïi cho ñeán bao giôø chieác khaên b « « « « « l « œ l ˙ « ««œ veà AØ oái aø aø ôi röôïu ngon caát trong loøng Bí Nooïng - « « « « « « « « ˆ « ˆ « « ˆ »»» »»» »œ œ œ œ »»» »»» »»»» »»» « ««» ˆ «« & « ˆ ˆ =========================l « « _ ˆ « l l « ˆ ˆ »» = « theâu khoùc bao ñieàu yeâu anh Ñeâm daàu saùng suoái roùc raùch b « «« « l « « « l « « « « « l « ôi uoáng cho meàm moâi ñi Hoa Ban traéng giaêng ngaäp loái « «ˆ « « « « « « « œ »» œ œ » » » & « «« « « _ ˆ ˆ. ˆ « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ =========================l « ˆ ˙ « l »»» œ »»» »» = » muøa xuaân hoa coû cöôøi theo töøng côn gioù Hoa Ban traéng b « « « œ treøo leân treân ñænh tìm nhau muùa cuøng röøng nuùi Naéng daàu taét « « « »»» « « « « « « ˆ « ˆ « « « « « « l « « ˆ l « « l « ˆ « ˆ ˆ l « « ˆ « ˆ. « ========================= & « _ « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « ˙ « =” giaêng ngaäp loái treøo leân treân ñænh tìm nhau Khau Vai. ô ngöôøi ôi ñieäu muùa theo ngöôøi veà chôø nhau Khau Vai.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản