Bài hát hát lời tình yêu - Nguyễn Đức Trung (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
17
download

Bài hát hát lời tình yêu - Nguyễn Đức Trung (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hát lời tình yêu - nguyễn đức trung (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hát lời tình yêu - Nguyễn Đức Trung (lời bài hát có nốt)

  1. Haùt lôøi tình yeâu. % Nguyeãn Ñöùc Trung c ‰ « bœ « ˆ ‰ ‰ « « « « « « « « ‰ Œ « »J « « ˆ » ˆ « l « j « « « « « l « « » « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « _ « j« ˆ « « ˆ « « j ====================== l & ll j j ˆ « = Khi bieát yeâu thöông Ñaõ thieát tha yeâu cuoäc soáng con ngöôøi ‰ « « « « « « « « « « l « ‰ « « «l « ‰ « « l « « l ˆ ˆ ˆ _ ˆ & « « « ˆ « =========================l jj « j « ˆ « « « « « _ ˙ « « « ˆ ˙ ˆ ˆ _ « _ « « « _ __ _ __ j « ˆ « « j « ˆ _ « _. _ « « ˙ « #_ w Bieát say meâ trong soùng nhaïc ngôïi ca tình yeâu cuûa queâ höông yeâu daáu ‰ « bœ « « ‰ « »» « « j « j « « « ˆ » ˆ ˆ l ‰ « « œ œ œ l œ « ˆ »J »»» »J »J « j ˆ « »» »» »» «. « « « =========================l & ˙ « j ˆ « Theá giôùi hoâm nay thôøi gian khoâng bieát mong chôø ‰ « « ˆ « « « œ ˙ . œ ‰ « « « « #ˆ ‰ œ « « w « « ˆ ˆ ˆ »» « « « « »» « « « « « « « l »J »»» »J l « « « « « l j j « « »»» « « l j ˆ « « ˙ & ˆ « j « ˆ =========================l ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « Loaøi ngöôøi yeâu nhau töø trong tieáng haùt Laø khuùc nhaïc giuïc ta tôùi töông lai Œ œ »œ »»»œ Œ »»» »» Œ œ »œ »œ »œ Œ »»» »» »» »» Œ œ »œ »œ Œ »»» »» »» =========================l & “{ l l Gioù leân ñi nheï nhaøng loøng ta Haùt leân ñi Haùt vang leân baïn ñöôøng thaân yeâu Haát say meâ Œ « « « »œ »»œ Œ « » » Œ œ »œ »»œ Œ »»» « « « « Œ #ˆ « « ˆ Œ « « « « =l ˆ « « » ˆ ========================= & l »» » l « ˆ « « ˆ röïc hoàng nuï hoa Haùt leân ñi ngoït ngaøo tình yeâu lôøi cuûa tình yeâu Haùt cho tim hoøa nhòp loøng ta... %fi 1. « « « ˆ #œ ‰ »œ œ Œ 2. Œ œ « « . w j j « Œ œ « « « l « »»» »»» ˆ ˆ ˆ « « « « j »» »»» »»» « « j ˆ ˆ l « « Œ œ « «. l w = »»» « « j ˆ ˆ « « ========================= & { ” ll ” Hôõi em yeâu daáu (a ha) Hôõi em yeâu Hôõi em yeâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản