Bài hát hãy cứ vui như mọi ngày - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
131
lượt xem
42
download

Bài hát hãy cứ vui như mọi ngày - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hãy cứ vui như mọi ngày - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hãy cứ vui như mọi ngày - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Haõy cöù vui nhö moïi ngaøy % Trònh Coâng Sôn 4 Œ ‰ . œ œ. œ « « »K »J »K « « w »» »» »» ˆ ˆ “ j. k « « « ‰ «« « « « 4 ====================== l & l « ˆ « « « « « « «= ««ˆ ˆ ˆ ˆ _ˆ ˆk k « j j j j « « « « Haõy cöù vui chôi cuoäc ñôøi Ñöøng cuoàng ñieân mô traêm naêm « « œ £ « «. « « £ ˆ ˆ « « l « . « « « « «=l ...ngaøy Duø chieàu nay khoâng ai qua «. ˆ « « »»» œ « j ˆ « »»» ˆ « l « ˆ « « « « j « « « « « « « & « ========================= _ ˆ ˆ « « « ˆ « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « sau Coøn ñaây em ngoït ngaøo ñöùng beân ngaøy yeâu daáu Nhìn maây troâi ñang tìm « ‰ . œ œ. œ « « w »K »J »K ˆ « ñaây Hoûi thaêm toâi moät lôøi vaãn yeân chôø ñeâm tôùi Loøng ta traêm con haït « « »» »» j. « »» « ˆ l & «. « ˆ « « « ˆ ˙ « « lw « « ========================= l j l ˆ « k = veà nuùi cao Haõy cöù vui chôi cuoäc ñôøi « ‰ « « « « « « «. « œ £œ « «. « « £ « gaày vuùt bay Haõy cöù vui nhö moïi ngaøy « « « « « « »»» »»» « « « « « & « ˆ « ««ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ «j j j j ˆ« « « « « j ˆ « ========================= l _ k ˆ « k ˆ l « « ˆ « j ˆ ˆ « ˆ= « « _ « ˆ « Duø ngaøy mai em nhö chim bay boû queân ñaây moät ngöôøi haùt beân trôøi gian Nhìn ngöôøi ñi nhö maây voâ danh « « « « « duø chaân xöa daëm nghìn vaãn nhö coøn thaáp «. « « « « « « l ˆ. « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j j j « « « « « « « _ ========================= l & « j ˙ ˆ « « « l _ w = doái Duø ta nhö con ñöôøng daøi vaéng ngöôøi « ‰ . œ œ. œ « « w »K »J »K ˆ « ‰ . œ œ. œ « « thoaùng Duø trong ta ñeâm thì thaàm tieáng « buoàn(Heát) « »» »» »» « ˆ j. « kl « »K »J »K « = »» »» »» ˆ « j. « « ˆ « ˆ « l ˆ « ========================= l & _ k Haõy cöù vui chôi cuoäc ñôøi Haõy cöù vui nhö moïi « « « Œ ‰ « ˆ « «. « l « ˆ « «. « ˆ j ˆ « « « l « j _. ˆ « ========================= l & « ˙ j « « «. « « ˆ « « «= j ˆ « « « ˆ « _ j ˆ « % ngaøy Beân trôøi coøn naéng Laù trôøi coøn xanh phoá «. « ˙ « »»» »»» »K œ. œ « « »J »K « « œ ‰ . œ »» »» ˆ ˆ j. « « k « « «. « « l « « ˆ « j ˆ « ========================= & _. « « ˆ « j ˆ « l »» = ” « _ ˆ « _ « j _ ˆ « coøn ngöôøi ñoâng roài queân roài queân Haõy cöù vui nhö moïi...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản