Bài hát hãy để mưa rơi - Kim Tuấn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
145
lượt xem
21
download

Bài hát hãy để mưa rơi - Kim Tuấn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hãy để mưa rơi - kim tuấn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hãy để mưa rơi - Kim Tuấn (lời bài hát có nốt)

  1. Haõy ñeå möa rôi. Kim Tuaán ## 4 œ œ »œ œ œ œ œ «. « « œ & 4 »J »J »» »»» »J »J »»» »» »» »» »» ====================== l l œ »»» « ˆ « « « »J j j ˆ ˆ »» = « « Ñöa em ñi chôi qua phoá lang thang tình côø möa Möa qua treân vai gioït ngaén gioït daøi roài laøm toùc Khi xöa möa rôi ta nhôù em nhieàu moät thôøi ta Khi xöa ñöa em qua phoá öôùt daàm cuoäc tình troáng ## »˙ œ « « œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ »» »J « « »J »» ˆ ˆ »» l w j j « « ========================= l & l »J »J »»» »»» »J »J »»» = »» »» »» »» rôi töøng gioït möa thoâi OÂi côn möa ngaâu laáp laùnh roái coû daïi thaân toâi Toâi thöông em neân ñaâu daùm yeâu moät thôøi ta yeâu Hoâm nay möa khoâng thay aùo vaéng giôø laø hö khoâng Em xöa hay queân neân ñaõ ## œ «. « « œ « « »J œ « « œ »»» « ˆ « ˆ ˆ »» l ˙ j j « « »»» »J « « »J »» =========================l l & j j ˆ ˆ »» « « l w = ñeâm maøu töøng gioït rôi mau maø ngaäp ñeâm thaâu voâ tình ñeå haït möa hoen ngoïc ngaø thaân em cho ngöôøi ñeå tình haáp hoái coøn vò treân moâi theo choàng boû laïi cuoái phoá moät chaøng loâng ngoâng ## ‰ . œ J . œ œ œ œ œ »J J »J »»» »» œ œ »J »» »» œ ˙ »J »»» »K »»»œ »K »J »» »» »» »» ========================= l & » »» = l Töøng gioït töøng gioït möa rôi tôùi muoân truøng Töøng gioït töøng gioït möa rôi taùi teâ hoàn ## ‰ « « « ˆ « œ œ « « « « « »J »»» ˆ ˆ « « « »» j j « « ˆ « j ˆ œ » l »» =========================l & ˙. »»» = Ñeå laøm baøng hoaøng moät coõi voâ cuøng Laø gioït leä buoàn nhoû xuoáng thieân ñöôøng ## ‰ œ »»» ˙. »»» œ »J œ »J »œ œ »J »» »»» »»œ œ »J œ »» »» =========================l & »» l »»» = OÂi côn möa toâi öôùt ñaãm cuoàng si Ta mang u meâ ñi giöõa traàn gian ## ‰ « « « « « œ œ « « « ˆ ˆ J »»» « ˆ ˆ « « « »»» j j « « ˆ « « j « l ˆ ========================= & « ˙. »»» =” Nhìn naøng ngoït ngaøo thaân xaùc bôø mi Ta ñi lang thang giöõa choán hoàng hoang.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản