Bài hát hãy khóc đi em - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
181
lượt xem
48
download

Bài hát hãy khóc đi em - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hãy khóc đi em - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hãy khóc đi em - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Haõy khoùc ñi em Trònh Coâng Sôn ## 2 œ .. œ œ . œ ˙ »K »»» »J »» œ œ ‰ « l « 4 »»» »» »» ====================== l & l l » »» »J « « l »J »» ˆ ˙ j « « l « « ˆ « ‰ « « = j ˆ « ## « « « « « œ .. œ œ . œ »K »»» Haõy khoùc ñi em cuoái cuoäc tình Coøn ñaây »J «« « « l « j ˆ « jj ˆ ˆ « « « « ˆ ˙ j « « « l « « ========================= l & ˙ « l ˆ « « l « « .. ˆ k « ˙ « l »»» »» l »» = ## ˙ œ œ ‰ « l « ‰ « « « « « « nhöõng ngaøy buoàn Haõy khoùc Haõy khoùc ñi »»» l J »J « « »»» »» ˆ ˙ j « « « « ========================= l & l ˆ « « l« « « « l « j jjjj ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « « l « = « ˙ « ## »J œ »J œ »J »» J »» J »» »J œ »J œ »J »» J » J » « ‰ œ l »»» œ »»» œ l œ . œ l »»» œ »»» œ l ˙ =l em coù coøn gì Ngaøy thoâi heát ñôïi chôø « »»» »» » » » « ˙ « l « ========================= & ˆ « ## « « Haõy khoùc haõy khoùc ñi em Haõy khoùc haõy khoùc ñi em «. œ œ. œ œ. œ œ « »J l »»» »J »» »» » »K »K « « « œ «. « « »J l « «=l & ˆ « »» »» »» l ˙ ========================= l « l « . « l « . »» ˆ ˆ ˆ « ˆ « ˆ ˆ j « « kk « «« ## »˙ «. « «. œ «. « « « œ .. œ œ . œ »K »»» Gioøng nöôùc maét seõ bay trong trôøi Laøm côn möa rôùt treân chaên »J l « « « l « »»» »» »J »» & »» « j l ˆ «« l « « ˆ ˆ « »» ˆ ˆˆ « «« ˙ kk « ========================= l ll l = ## ˙ œ œ ‰ « « ‰ « « « « « « goái Lôøi coû caây haùt treân da ngöôøi Haõy khoùc ñi »»» J »J « « « « l« « ˆ « l « »»» »» ˆ l ˙ j « « « « ========================= l & l l ˆ « j ˆ « ˆ ˆ jˆ ˙ « « « « « jj j l « = « ˙ « ## œ .. œ œ . œ ˙ »K »»» em cuoái cuoäc tình coøn ñaâu nhöõng maën noàng « .. « l « »»» »» »J »» »» œ œ ‰ « l « =l « ˆ « « ˙ k ˆ « « « ========================= & l l l » »» »J « « l »J »» ˆ ˙ j « « ## « Haõy khoùc Haõy khoùc ñi em coù coøn gì « ‰ « l« « «« l « « ˆ« « « jj « .. « « « l « œ .. »»» œ »K »» « « « ˆ «ˆ ˙ ˆ ˆ j «j j « l « ========================= l & ˆ « « « « ˙ « « l ˆ « k ˆ « ˙ « l = ## œ . »»» œ. »»» tình ñaõ maát ñöôøng veà Haõy khoùc haõy œ »J »» ˙ »»» œ .. »»» œ »K »» œ »J »» ˙ » ========================= & l l l l »» =” khoùc ñi em Haõy khoùc ñi em.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản