Bài hát hãy nói yêu em - Kỳ Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
90
lượt xem
13
download

Bài hát hãy nói yêu em - Kỳ Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hãy nói yêu em - kỳ phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hãy nói yêu em - Kỳ Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Haõy noùi yeâu em. % Kyø Phöông #2 « « « « « « « & 4 « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « j k « « « ˆ « « « « l « ˆ ˆ « « j k ˆ « « ====================== k k « « « « « =l k j k j « l « « « « ˆ « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ « Ngaøy anh ñeán tình ngaây thô mình trao anh tieáng Ngaøy beân nhau tình ñam meâ mình cho nhau tieáng # « « « « « « « ˆ « « « « ˆ « « « œ œ « « « « kj k ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « « « « l ˆ ˆ kj « « k ˆ « « « « « « l ˆ ˆ kj « « =========================l & k ˆ « « ˆ « »K » l « ˆ »» »» k j « « yeâu ban ñaàu Ñeïp con tim chôït yeâu anh ngôøi yeâu hôõi yeâu ban ñaàu Roài mong nhôù roài yeâu nhau tình yeâu hôõi # ˙ l « « « « »»» « « « k ˆ ˆ « « ˆ « « « « « l « « « ˆ « l « « « « l « « « kˆ ˆ « l « ˆ « « j « « « « « « « « ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ k« « k« « « « ˆ « « j k « j ˆ « « j ˆ « ========================= & k k « j ˆ « k Roài anh ñi tình tan vôõ ñeå mình em ñôùn ñau daïi khôø Roài xa nhau mình nôi nao ñeå ñeâm nay coù ai mong chôø # « « « « « « « « œ « « « « k j ˆ ˆ « « k ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « »J l « « ˆ ˆ »» l œ œ œ œ k j k j « « « « =========================l & »J »K »K »»» »» »» »» l ˙ »»» Ngoài nôi ñaây moät mình em nhôù thöông khoâng nguoâi Moät hình boùng laøm tan naùt traùi tim ñôn coâi. # œ œ »K »J œ œ « « « œ œ œ œ « »K »J »K »J « & »» »» »K »J « »» »» ˆ l « « œ œ j ˆ ˆ »K »»» « j k « »» « =========================l l « l « œ œ œ »» »» »» »» ˆ j « »K »K »»» j ˆ »» »» « Haõy ñeán beân em naøy ngöôøi yeâu hôõi Haõy ñeán cho nhau moät laàn say ñaém # œ œ œ œ »K »J »K »» »» »» »» » œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ »K »J »K »J »K »K »J »K »K »» ˙ l »» »» =========================l & »» »» »» »» l »» »» »» » l »»» Haõy ñeán vôùi em haõy ñeán vôùi em duø taêm toái coâ ñôn # œ œ »K »J œ œ « »» »» »K »J « « « œ »œ œ œ œœ « »K »J »K »J « »» »» »» »» ˆ « & « « »K »» »» »» ˆ l ˆ j « « j k ˆ »» « =========================l l j ˆ »K »K »»» « l « œ œ œ j « »» »» % Haõy noùi ñi anh moät lôøi yeâu cuoái Haõy noùi ñi anh duø lôøi gian doái # œ œ œ œ »K »J »K »» œ œ œ œ œ »» »» œ œ œ »J »K »»» ˙ œ #œ œ »»» »»» »» »» »» » »» »» »» » l »K »K »J »K »» ========================= & l »» l l »J »J »» »» l ˙ »»» ” Haõy noùi vôùi em haõy noùi vôùi em vì sao tình ta khoâng coøn coù nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản