Bài hát hãy yêu nhau - LV Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
121
lượt xem
14
download

Bài hát hãy yêu nhau - LV Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hãy yêu nhau - lv nguyễn ngọc thiện (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hãy yêu nhau - LV Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt)

  1. Haõy yeâu nhau. nhaïc: AÁn Ñoä lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän « « « « « c « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ l « « « « « « « “{ « « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « ====================== l & « « « « = ˆ ˆ « « Em ñeán beân anh töïa soùng xoâ Giaêng (Em) ñeán beân anh goïi naéng mai Cho « « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ l « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « l ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ =========================l & ˆ ˆ « ˆ « « kín con tim laøm anh nhaáp nhoâ Töø khi xa nhau Thuyeàn traùi tim anh chôït nghe aám eâm Loøng anh xoân xao Ngaøy œ »»» »œ œ œ »» »»» »»» « œ œ œ œ œ »»»œ ˙ »»» »»» »»» »»» »»» Œ « ” « ˆ ========================= & « l l »»» « { ˆ « anh leânh ñeânh Vì bao phong ba (... ... ...) Em... ta yeâu nhau Tình nhö muoân hoa (... ... ˙. »»» Œ œ œ œ »œ »œ »»» »»» »»» »» »» w =========================l & “{ l Em yeâu ôi ñeán ñaây ...) Em yeâu ôi ñeán ñaây œ œ œ »œ »œ »»» »»» »»» »» »» w œ »»» œ »»» œ »»» œ »»» =========================l & l l Cho tim anh ngaát ngaây Ta xaây bao giaác Cho tim anh ngaát ngaây Ta bay theo thaùng œ »»» œ « »»» « ˆ « « « ˆ « l w l w w ========================= & { ” l w =” mô giöõa côn cuoàng say. naêm laõng queân buoàn... ...ñau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản