Bài hát hè muộn - Bằng Kiều (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
69
lượt xem
18
download

Bài hát hè muộn - Bằng Kiều (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hè muộn - bằng kiều (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hè muộn - Bằng Kiều (lời bài hát có nốt)

  1. Heø Muoän. Baèng Kieàu b4 « « « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˙ 4 “{ _ _ « « « j j ˆ ˆ ˙ « « « l « « ˆ « « j j j j « « « « « ===================== l & « « j j ˆ ˆ « « = Moät ngaøy ñi qua vaø ñeâm cuõng qua Moät muøa ñi qua vaø naêm thaùng qua b « « « « « j j j « « « « « j « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « l « « « _ _ j j j « « ˆ ˆ ˆ « « ˙ « « « « ˆ ˙ ======================== l & j = Laù xanh ñaõ vaøng Phöôïng vó ñaõ taøn « « « Böôùc chaân nheï nhaøng Em ñeán muoän maøng b œ œ œ œ « « « « « l J J J »K ˆ j « ˆ « »»» »»» »»» k« ˆ j ˆ »» « ˆ « « « j ======================== l & j œ »»» « « « « « «= j j ˆ ˆ ˙ « « « Nhöng em ñaâu coù hay hoàn nhieân nhö ñaùm coû hoa Em cho toâi naéng möa vaø bao ngaøy ñeâm chôø mong b « œ « »» j ˆ » « « « « « œ « « « « »J l »» w ˙ »»» œ œ »»» »»» 6 1. 2. j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ========================l= & { ” l4 Khoâng bieát heø muoän coøn röïc chaùy Roài em Giaây phuùt heø muoän tình noàng chaùy. J » J J J » J œ »J œ œ œ »J œ »J » œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ »J »J »J »J »J »J J »J »»» b 6 »»» œ »»» »»» »»» œ »»» œ ˙ 4 » » ========================l= & »» »» l »» »» »» »» »» »» »»» »» 2 4 ñi vaø thu sang thu raát voäi vaøng Nhöõng gioït söông ñeâm xa vaéng theâm b2 œ œ »»» 6 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ »J »J »J »J »J »J J J » » » » »» 4 4 »»» 4 » »» » » » »» » »»» »»» ========================l= & l 4 Ñeå cho toâi chìm trong mô nhöõng giaác mô naøo « « »J œ »» »J _ ˙ »»» ˙ »»» b 4 « « « œ »»»œ œ »» ˆ « ˆ »J j ˆ j »» « « « j w ˙ Ó »»» & 4 ======================== ” l l l = Nhö ngaøy heø aáy coû hoa vaãn xanh maøu.
Đồng bộ tài khoản