Bài hát hoa mười giờ - Đài Phương Trang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
437
lượt xem
135
download

Bài hát hoa mười giờ - Đài Phương Trang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hoa mười giờ - đài phương trang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hoa mười giờ - Đài Phương Trang (lời bài hát có nốt)

  1. Hoa möôøi giôø. £ Ñaøi Phöông Trang « « « « « « £ « « « « « ˆ « « « bc ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ “{ « j « « « « « « «= « ====================== l & ˙ « « « « « _ ˆ l _ _ « « _. « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j ˆ « Hoâm chia tay chieàu chuû nhaät Anh baûo raèng tuaàn sau anh £ ...nhaät ñaõ ñeán roài trôøi sao khoâng « « « « ˆ b « « « « « « ˆ « «. « « l « « « « « « « « «= & w l ˆ « « ˆ « « « ˆ « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= l ˆ « « ˆ tôùi Haùi moät nuï hoa xinh xinh maøu tim naéng Chæ sôï trôøi möa cho anh ngaïi khoâng b «. « ˆ « « « « « « « « ˆ « « l w « ˆ _ « « « « « « ˆ ˆ j « « « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ = « & _ ˆ « l « ========================= l ˆ « tím anh caøi leân maùi toùc theà Roài heïn tuaàn £ « « « £ « tôùi ñeå mình em ñeám thöông daøi Ngaäp ngöøng thaät « « « « « ˆ ˆ œ »»» . « « « « « « « ˆ ˆ « b œ. »»» œ œ « « « »J »»» »» ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ= « « « j « ========================= l & l sau khi hoa möôøi giôø nôû anh seõ ñeán thaêm £ laâu khi em choïn aùo tím xöa anh noùi anh b w « « ‰ « « « « « « « « l «. « ˆ « « « £ « « « « «= l ˆ « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ ========================= l & j « ˆ « « « em Em troâng chôø töøng phuùt bao ñeâm roài khoâng yeâu Em xin Meï ra phoá Meï vui cöôøi kheõ £« « £ « « « « « « « « « b « « ˆ ˆ « £« « l « « « « « « ˆ « « « « « ˆ «= 1. « « « « « « « { & ˆ ˆ « « « _ _ _ w « « « _ _ l « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ” ========================= j ˆ « j « _ ˆ ˆ ˆ « « « nguû mong ñeán ngaøy ñöôïc gaëp anh £ noùi con gaùi Meï thaät laø xinh Bao troâng mong ngaøy chuû... £ « « « « « « « b ‰ ‰ Œ Ó l œ. »»» œ œ œ « »J »»» »» »»» ˆ l «. « « ˆ « « l « ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ j ˆ 2. ========================= & « « = Ñaây coâng vieân choán heïn hoø chöùng kieán bao lôøi £ « « «. « « « « & b «. « « _ « « ˆ l « « « « « « _ « « « « ˆ ˆ w l « ˆ « « « « «= ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j ========================= l ˆ « _ « « « j _ ˆ ˆ « theà tình yeâu vöøa leân ngoâi Anh anh hay noùi ñaõ
  2. «. « « £« « « «. £ & b « ˆ « « « « « l ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « l w = « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= l j £ yeâu luoân moät loøng chung thuûy duø ñôøi vaãn ñoåi thay £ « « « « « ˆ « « b œ. »»» œ œ œ « «. « « « « « « »J »»» »»» ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « « »» « l « ========================= & ˆ « j « ˆ « « l «. _ _ ˆ « « l ˆ ˆ « « ˆ ˆ = « « _ _ « « « j ˆ ˆ « « Nhöng sao nay quaù möôøi giôø hoa tím ñaõ nôû roài maø sao anh khoâng £ b w «. « « « « « « « «. « « £« « l « ˆ « ˆ ˆ ˆ j « « « « l « ˆ « ˆ « « « « «= j « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « ========================= l & ñeán cho em luoâng ngoùng chôø anh aâu lo töøng giaây £ « « . « « #œ œ œ œ « « « « « ˆ »»» »»» »» ˆ ˆ ˆ ˆ « « b « ˆ « « « »»» ˆ ˆ j « « » l »J « « « « ˆ « l l « ========================= l & « « « « « « j « « « « « « « « _ _ = £ ˙ « ˆ « « « ˆ ˆ « phuùt leä buoàn hoen öôùt mi Em bô vô quay trôû veà qua phoá £ « « « ˆ « « « £ « « « w « « « « « « «. « « « « « «= & b _. « « « « ˆ l « « ˆ « « lˆ ˆ « « « l « « « ˆ « « ˆ ========================= l « « _ ˆ j ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ j « « ˆ « « « chôï boãng nghe tieáng seùt noå saàm beân tai khi em chôït troâng b «. « ˆ « « « « « « « « ˆ « « l « ˆ _ « « « « « « ˆ ˆ j « « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ = « « & _ ˆ « w l « ========================= l ˆ « thaáy anh cuøng ai böôùc chung ñöôøng Ngöôøi ñeïp cuûa £ £ œ. œ œ « « ˆ » » « ˆ « œ . « « œ »»œ « »J »»» ˆ « « « » « « » « « »» » « w « ‰ « « « « & b »» »» « ========================= ll j ˆ ˆ » » ˆ l « « » » « l « ˆ « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « = anh beân anh maøu aùo £ tím em nghe quaù chua cay Em thöông phaän con £ £ «. « « « £ « « « « « « « &b ˆ « « « « « l « _ _ « « « l w l« Œ Ó= ˆ ˆ « ˆ j « ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « ========================= _ _ ˆ ˆ « ˆ « ” « « gaùi nhö hoa möôøi giôø nôû chæ ñeïp giaây phuùt ban ñaàu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản